این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  آزمایش گوجه فرنگی کلاس اول

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  آزمایش گوجه فرنگی کلاس اول را از این سایت دریافت کنید.

  کلاس اولی ها

  َََََََََََََ S باعرض سلام وخسته نباشیدخدمت همکاران گرامی ازآنجا که پرسش وپاسخ نقش زیادی دریادگیری دارد،مامعلمان بایدفضای کلاس رابرای هرنوع پرسشی آماده

  کلاس اولی ها

  فعالیت های معلم کلاس اول

  کلاس اولی ها فعالیت های معلم کلاس اول

  َََََََََََََ                                                      S

  باعرض سلام وخسته نباشیدخدمت همکاران گرامی

  ازآنجا که پرسش وپاسخ نقش زیادی دریادگیری دارد،مامعلمان بایدفضای کلاس رابرای هرنوع پرسشی آماده کنیم وعکس العمل ما درمقابل پرسش بچه هاباید به گونه ای باشد که آنان را به یافتن پاسخ هدایت کند . لحن مهربان وچهره بشاش وشاد درهنگام پرسش اضطراب بچه ها راکم کنیم .

  جزوه ای که شماعزیزان مشاهده می کنید، نمونه ای ازفعالیتهایی است که درزنگ علوم باید انجام بگیرد .

  تهیه کننده :   اعظم بهبهانی آزاد

  منابع        :   تجربیات آموزگار- کتاب راهنمای علوم پایه اول

  دراین درس بچه ها رابیرون ازکلاس می بریم ، این فعالیت باید در روزی اجراشود که هوا آفتابی است . این فعالیت در دونوبت درروز باید انجام شود . درگروههای دونفری بچه ها سایه های همدیگر رابکشند ، معلم دراین بازی نبایدفعالیتی یادخالتی داشته باشد. ادامه بازی بایددرساعت چهارم دوباره بچه ها رابه حیاط ببرید وازآنها بخواهیم هرکدام روی محل سایه قبلی خودقرار بگیرند . دراینجاچون سایه فعلی روی سایه قبلی قرارنمی گیرد ، پس فکرها درگیرمی شود بچه ها سعی می کنند خودشون جمع جورترکنن  تا اندازه سایه قبلی بشوند ، اما می بینند باز هم موفق نمی شوند  . ودراینجاهرکسی نظری می دهد وکم کم وارد بحث می شوند.

  دانستنیهای معلم

  وقتی خورشید پشت سرشماقرارمی گیرد چون بدنتان جلو مقداری ازنور راگرفته است وباعث می شود که یک سایه جلویتان تشکیل شود ،سایه شکل بدن شمارابه خود می گیرد .

  ووقتی خورشیدجلوی شماست سایه شما پشتتان شکل می گیرد ، اگرخورشید درسمت چپتان باشدسایه شما درسمت راست ،تشکیل می شود  . واگرخورشید درسمت راست شماباشد سایه درسمت چپ شماتشکیل می شود.درختان وساختمان ها هم سایه دارند .سایه آنها می تواندشمارادریک روزآفتابی خنک کند. سایه ها به این خاطرخنک هستند که ازنورخورشید درامان مانده اند .چیزهای دیگری هم هستند که سایه تشکیل می دهند ، مثل ابرها موقعی که ازجلوخورشید عبورمی کنند سایه درست می کنند. یایک کلاه لبه دار روی صورت شما سایه درست می کند. وآن راخنک می کند .سایه ها اندازه های متفاوتی دارند .یک فرد کوچک اندام سایه کوچکی می سازد .یایک ساختمان بزرگ سایه بزرگی درست می کند .محل قرارگرفتن خورشید براندازه سایه اثرمی گذارد. سایه بلندموقعی که خورشید درآسمان درارتفاع پایینی است .وقتی یک فردجلونورخورشیداست سایه بلندی دارد. سایه کوتاه موقعی که خورشید ارتفاع زیادی درآسمان دارد . وقتی چیزی جلو نورباشد سایه کوتاه ترمی شود.

  فعالیت دوم

  برای این فعالیت ابتدابچه ها هدایت کنیم ابتدادست هایشان رابشویند .به بچه ها بگوییم همین گوجه فرنگی که هر روزبی تفاوت ازکنارش می گذرید ،وحتی می خورید اگردقت کنید درآن دنیایی ازشگفتی نهفته است .

  بچه هاشکل گوجه فرنگی دردفتربکشند . گوجه فرنگیها برش افقی وعمودی بزنند. قبل برش بگذاریدحدس هایی درمورد درون گوجه فرنگی بزنند ، وبعدازاینکه برش زدین اگرحدسها یکی بوده فضای شاد درکلاس ایجاد می شود .

  دانستنیهای معلم

  به دانه ها اشاره می کنیم . که مهمترین قسمت گیاه هستند،چون گیاه ازدانه تولیدمی شود .شکل واندازه دانه ها مثل هم نیستند . حتی رنگ دانه ها هم بایکدیگر فرق دارد . دانه بعضی ازگیاهان ریزوکوچک هستند . مثل گوجه فرنگی دانه بعضی هم بزرگ می باشند ، ماننددانه هلو

  فعالیت سوم

  هدف این فعالیت زیرآب یاروی آب ، تحرک وکنجکاوی کودکان نسبت به برخی پدیده ها واتفاقاتی است که هرروزدراطراف آن ها وشایدبه دست خودشان رخ می دهد ، ولی آنها به آسانی ازکنارشان می گذرند.

  یک ظرف بزرگ وچندجسم راهمراه خودبه کلاس بیاورید ، ظرف راپرازآب کنید ، سپس چندتصویر رابه تخته می زنیم بعدازبچه ها می پرسیم حدس بزنیدکدام سنگین وکدام سبک می باشد.

  درمرحله بعد خود   شی رابین بچه ها تقسیم می کنیم .تاآن ها رالمس کنندوبازهم نظرخودرابگویند(درمورد سبکی وسنگینی) درمرحله سوم برای اینکه درستی ونادرستی حدس خودرابفهمند می گوییم گروهها اشیارابه داخل ظرف آب بیندازن .دراین مرحله خود دانش آموزان می فهمندکه اشیا سبک روی آب واشیا سنگین به زیرآب می روند .

  درآخرین مرحله دستمال کاغذی درظرف بیندازیدتابچه هامشاهده کنند که چطوردستمال که سبک است آب رابه خودجذب می کند ، وسنگین می شود وبه زیرآب می رود .

  فعالیت بچه ها بعدازتدریس این بخش :

  سه تصویر قراردهید  وبالا هرکدام محل قرارگرفتن خورشیدها راتغییر دهید .بعددرزیرهرتصویر ازبچه ها بخواهید سایه هرشکل راباتوجه به قرارگرفتن خورشید بایک خط نشان دهند.

  فرمی ازقبل تهیه کنید ودراختیاربچه هاقراردهید تادرخانه بابرش یک میوه آن را باعلامت (*) کامل کنند وبه کلاس بیاورند .

  دانه دارد            دانه ندارد         خط دارد           خط ندارد          رنگ روی میوه باداخل میو ه                                    فرق دارد/  فرق ندارد          میوه بودارد         میوه بوندارد     نرم است      سفت

  دانش آموزان با توجه به مفاهیم این درس درعمل متوجه می شوند که برای یادگیری علوم باید درمهارت مشاهده توانا شوند وبتوانند ازاین مهارت درهرجا که لازم باشد استفاده  کنند . دراین درس دانش آموزان راهدایت کنیم ازحواس پنجگانه خود به طور دقیق استفاده کنند . مشاهده دقیق باکنجکاو بودن و پرسشگری همراه است ، زیراباخوب مشاهده کردن سوال های زیادی برای آنچه دراطرافمان اتفاق می افتد مطرح می شود . دراین فصل دانش آموزان علاوه بر آشنایی حواس پنجگانه باابزارهایی مانند ذره بین هم آشنامی شوند، وباآن کار می کنند.

  فعالیت های کلا سی

  1-  اشیا اطراف خودرا خوب مشاهده کنند ، وویژگی های آن ها را ( اندازه – رنگ – صدا- بو- مزه ) می گویند . اجسام ریز رابا ذره بین مشاهده می کنند.

  2-  دست های خودرا جلونورخورشیدبگیرند وخطوط برآمدگی ها چروک ها –فرم قرارگرفتن ناخن ها رانگاه کنند دست خود رابایکدیگر مقایسه کنند .

  3-  دانش اموزان هرکدام باخودسنگی رابه کلاس بیاورند ، درگروههای دونفری باچشم بسته وفقط باحس لامسه مشخصات سنگ خودرابگویند ، وآن رادریک کیسه بیندازند ، بعدچشم خودرابازکنندوسنگ خودراازبین سنگهای دوستانشان شناسایی کنند.

  4-    سرکه –گلاب – آب لیمو را روی یک تکه پارچه یاپنبه ریخته تاباتوجه به بوی آن تشخیص دهند.

  5-     دانش آموزان درگروههای دونفری به موادی که روی میزشان قرارداده اند، بادقت نگاه کنند بعداولی چشم خودرا ببندد ودومی جای وسایل راعوض کند  . بابازکردن چشم دانش آموزجابه جایی راتشخیص دهد.

  منبع مطلب : golhaidilami.blogfa.com

  آزمایش علوم برش گوجه فرنگی با دانش آموزان پایه اول

  وبلاگ کلاس اول چهگار - این وبلاگ برای دانش آموزان مدرسه چهگار ساخته شده

  منوی کاربری

  خوش آمديد ميهمان عضو شوید

  :: فراموشی رمز عبور؟

  عضویت سریع

  منوی اصلی صفحه نخست پروفایل مدیر وبلاگ پست الکترونیک آرشیو وبلاگ عناوین مطالب وبلاگ انجمن تخصصصی ثبت نام ورود به سایت تماس با ما خبرنامه

  براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

  درباره ما

  به وبلاگ من خوش آمدید

  لینک دوستان قالب وبلاگ اسپرت اریو اپشن اریو z300 کادو تولد همسریابی درگاه پرداخت آخرین مطالب

  ورزش و مسابقه های گروهی

  صفحه 17 ریاضی اول طرح کرامت

  تدریس نشانه ب درس باران

  جشنواره صبحانه سالم

  تدریس نشانه آ درس آب

  آموزش جدول شگفت انگیز پایه اول

  تدریس علوم دوم

  ریاضی پایه اول و دوم

  مسجد محله تدریس ریاضی صفحه 6

  آزمایش علوم برش گوجه فرنگی با دانش آموزان پایه اول

  برنامه کلاسی یک یک شنبه 8 مهر 2 یک شنبه 8 مهر تدریس علوم تدریس نگاره 3 تدریس ریاضی صفحه 5 تدریس نگاره دو پیوندهای روزانه

  حمل خرده بار از چین [ ]

  حمل و سفارش از چین به ایران [ ]

  فروش جلو پنجره لیفان [ ]

  طراحی سایت فروشگاهی [ ]

  بهترین سایت خرید فالوور واقعی [ ]

  لیست تمام پیوند ها آمار وب سایت

  آمار مطالب

  :: کل مطالب : 24 :: کل نظرات : 0

  آمار کاربران

  :: افراد آنلاین : 1 :: تعداد اعضا : 1

  کاربران آنلاین آمار بازدید

  :: بازدید امروز : 181

  :: باردید دیروز : 74

  :: بازدید هفته : 665

  :: بازدید ماه : 1138

  :: بازدید سال : 1899

  :: بازدید کلی : 1899

  آزمایش علوم برش گوجه فرنگی با دانش آموزان پایه اول

  نوشته شده در دو شنبه 9 مهر 1397

  بازدید : 20178

  نویسنده : سینا حیدری نژاد

  نظرات (0)

  هدف

  در این آزمایش گوجه فرنگی دانش آموزان با دیدن قسمت های مختلف گوجه فرنگی و دانه های درون آن به عظمت خالق جهان هستی پی میبرند توجه به نکات بهداشتی و (شستن دستان به هنگام خوردن میوه)

  توجه به نکات ایمنی(تذکرات لازم در مورد استفاده از چاقو)

  مطالب مرتبط با این پست

  .

  می توانید دیدگاه خود را بنویسید

  نمایش کلیه نظرات نویسندگان سینا حیدری نژاد [] آرشیو مطالب آبان 1397 مهر 1397 مطالب تصادفی

  روز شکوفه ها دبستان ابتدایی شهید موسوی فرد چهگار

  عکس کلاس اولی ها محرم هفته دوم مهر تدریس نگاره دو تدریس ریاضی صفحه 5 تدریس نگاره 3 تدریس علوم یک شنبه 8 مهر یک شنبه 8 مهر 2 مطالب پربازدید

  آزمایش علوم برش گوجه فرنگی با دانش آموزان پایه اول [ 20178 ]

  تدریس نشانه ب درس باران [ 959 ]

  تدریس نگاره 3 [ 570 ]

  تدریس نگاره دو [ 540 ]

  روز شکوفه ها دبستان ابتدایی شهید موسوی فرد چهگار [ 240 ]

  مسجد محله [ 170 ]

  عکس کلاس اولی ها [ 147 ]

  آموزش جدول شگفت انگیز پایه اول [ 106 ]

  محرم [ 92 ] تدریس علوم [ 75 ] چت باکس نام : وب : پیام : 2+2=: (Refresh) تبادل لینک هوشمند دیگر موارد

  منبع مطلب : chahgal.loxblog.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید