این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  تبدیل سانتی متر به سانتی متر مربع

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  ناشناس

  تبدیل سانتی متربه سانتی متره مربع

  تبدیل سانتی متر به سانتی متر مربع را از این سایت دریافت کنید.

  تبدیل واحد آنلاین

  تبدیل واحد آنلاین و مبدل واحدهای دما فشار وزن طول نیرو توان انرژی حجم سرعت چگالی مساحت زمان و تبدیل سایر واحدها و یکاهای اندازه گیری

  تبدیل واحد آنلاین دما فشار وزن طول نیرو و مبدل واحدهای اندازه گیری

  بکمک بخش تبدیل واحد آنلاین سایت باحساب میتوان انواع واحدهای اندازه گیری کمیتهای فیزیکی، مانند واحدهای دما ، فشار ، وزن ، طول ، نیرو ، توان ، انرژی ، زمان ، حجم ، سرعت ، مساحت ، چگالی ، و دیگر یکاهای اندازه گیری رابه یکدیگر تبدیل نمایید. مواردی مشابه تبدیل مایل به کیلومتر ، یارد و فوت به متر ، سانتی متر به اینچ ، پوند به کیلوگرم و گرم ، متر مکعب به لیتر ، سی سی به میلی لیتر و دیگر تبدیل واحدها و یکاهای پرکاربرد درعلم و زندگی روزمره. درصورتیکه اینترنت فراهم باشد و آنلاین باشیداین مبدل واحد قابل استفاده خواهد بود.

  گاهی اوقات لازمست مشخصات دو دستگاه یاوسیله راباهم مقایسه نمایید، اما مشخصات متناظر آنها هم واحد نیستند. مثلا دماسنجی دمای هوا رابا درجه فارنهایت نمایش میدهد ولی دما (حرارت) رابرحسب درجه سانتیگراد لازم دارید. حال فرمول تبدیل فارنهایت به سانتیگراد و تبدیل واحد اندازه گیری دما چگونه است؟ پس ازشنیدن ابعاد یک تلویزیون ، قطر لوله هاو انشعابات آب و گاز ...که معمولا برحسب اینچ (inches) است این سوال درذهن شما ایجاد شودکه تبدیل اینچ به سانتیمتر و تبدیل واحد طول چگونه خواهد بود؟ قیمت جهانی طلا باواحد اونس ثبت میگردد اما درایران خرید و فروش طلا دربسیاری موارد براساس مثقال است. حالا هر اونس یاهر مثقال چند گرم ویا میلیگرم میباشدو تبدیل واحد وزن چگونه خواهد بود؟

  بطور کلی جهت پاسخ دادن سوالاتی ازاین دست جداولی موجوداست وبه آنها جدول تبدیل واحد میگویند. این جدولها گرچه راهگشا هستند اماازآنجاکه درحالت کلی تعداد زیادی واحدها و اعداد و ... را شامل میشوند، نمیتوان آنهارا بخاطر سپرد و همراه داشتن آنهاهم کار راحت و معقولی نیست. برهمین اساس، مبدل واحد آنلاین برای تبدیل واحد بکار میآید. اما چنانچه نیازبه دانلود فایل PDF اینگونه جداول دارید میتوانیدازبخش جدول تبدیل واحدها آنهارا دریافت نمایید.

  علت وجود واحدهای متنوع بمنظور سنجش کمیتهای مختلف فیزیکی مثل دما فشار وزن طول نیرو توان زمان انرژی سرعت حجم مساحت چگالی و ...به زمانیکه جوامع بشری ازیکدیگر مطلع نبودند، برمیگردد. درآن زمان هرفرهنگ و جامعه، اندازه گیری کمیتهای فیزیکی رابا واحدها و مقیاسهای محلی مطلوب خود انجام میداده و فقط درهمان منطقه کاربرد داشته. درحالیکه افراداین جامعه با واحدهای سنجش همان کمیت درسایر فرهنگها آشنا نبوده اند. بعنوان مثال برای کمیت وزن واحدهایی مثل سیر ، من ، خروار ، اونس ، قیراط و ... درمناطق مختلف بکار میرفته. حتی پس ازایجاد سیستم بین المللی واحدها یادستگاه SI ، هنوز هم واحدهای غیر SI درمناطق مختلف وجهت کاربریهای خاص دارای کابرد گسترده هستند. مانند فرسنگ یا فرسخ واحد مسافت یا مثقال بعنوان واحد وزن زعفران یاطلا.

  تبدیل واحد فشار دما حرارت

  هریک از واحدهای دما (حرارت) و فشار درهواشناسی و کارهای آزمایشگاهی، صنعتی و علمی درجای خود بکار میروند. واحدهای دما ( حرارت ) عبارتنداز سانتیگراد ( سلسیوس )، فارنهایت و کلوین . تبدیل واحدهای دما برپایه روابط میان آنها امکانپذیراست.

  فشار کمیتی فیزیکی بوده و مقدار آن برابر نیروی عمودی واردبر واحد سطح تعریف میشود. واحدهای اندازه گیری فشار باکاربرد بیشتر عبارتنداز اتمسفر ، میلیمتر جیوه ، بار (bar) و پاسکال و دربسیاری موارد لازمست تابه یکدیگر تبدیل شوند. برخی تبدیل واحدهای فشار ویا دما (حرارت) براساس روابط غیرخطی میباشد.دراین بخش تبدیل واحدهای فشار و تبدیل واحدهای دما (حرارت) بصورت آنلاین انجام میگیرد.

  تبدیل واحد انرژی توان نیرو گشتاور

  واحدهای متنوعی درعلوم و صنعت جهت سنجش میزان انرژی یک سیستم وجود دارد و ازمیان واحدهای اندازه گیری انرژی میتوان ژول ، کالری ، وات - ساعت ، الکترون ولت رانام بردکه تبدیل واحدهای انرژی درمنوی بالای صفحه بشکل آنلاین امکانپذیرمیباشد.مصرف سوخت ماشین با واحدهای رایج مشابه مایل بر گالن و کیلومتر بر لیتر سنجیده میشود. البته درایران واحد میزان مصرف برحسب لیتر درصد کیلومتر نیز کاربرد دارد ومیتوان آنهارا آنلاین به دیگر واحدها و یکاهای معتبر تبدیل نمود.

  توان یعنی میزان مصرف انرژی در واحد زمان. بنابراین برمبنای واحد اندازه گیری انرژی و یکای زمان، واحد اندازه گیری توان مشخص میگردد. مهمترین یکاهای توان وات و اسب بخار هستند.این یکاهادر مبدل واحد آنلاین سایت لحاظ گردیده و تبدیل واحد توان براحتی امکانپذیراست.

  مهمترین واحد اندازه گیری نیرو درسیستم SI نیوتن و واحد اندازه گیری گشتاور نیوتن-متر است.شتاب جاذبه زمین درفرمول تبدیل نیوتن به کیلوگرم (کیلوگرم - نیرو) و نیوتن به گرم (گرم - نیرو) و بالعکس ، مقدار دقیق 9.80665 متر برمجذور ثانیه لحاظ شده. گشتاور و نیرو یکاهای دیگری نیز دارندکه کاربردشان کمتراست. بعنوان مثال برای گشتاور واحد فوت - پوند نیزوجود داردودر اندازه گیری گشتاور خودروها کاربرد دارد. تبدیل فوت - پوند به نیوتن - متر و همچنین سایر تبدیل واحدهای نیرو دراین صفحه میسرخواهد بود.

  تبدیل واحدها وزن جرم چگالی حجم

  دراینجا منظوراز وزن مفهوم نیرو نیست و کلمه وزن معادل جرم خواهدبود. دربحث خواص فیزیکی مواد دو مولفه جرم (وزن) و چگالی نقش اساسی دارند. چگالی درحقیقت همان جرم واحد حجم جسم میباشد. وزن ( جرم ) نیز واحدهای متنوعی مثل کیلوگرم ، اونس ، پوند ، تن ، مثقال و ... داردو قابل تبدیل بهم میباشند. لیتر ، مترمکعب ، سی سی یا سانتیمتر مکعب ، گالن ازجمله واحدهای حجم پرکاربرد هستند. معروف ترین واحدهای چگالی نیز کیلوگرم بر مترمکعب و گرم بر سانتی متر مکعب هستند و تبدیل واحد چگالی دراین بخش آنلاین وجوددارد.

  تذکر بسیار مهم: دقت نمایید تبدیل لیتر به کیلوگرم ، مترمکعب به کیلوگرم ، میلی لیتر و سی سی به گرم ازموارد صحیح تبدیل واحد نبوده و تبدیل کمیت حجم به وزن میباشدکه نیازمند دانستن چگالی ماده است. سه کیلوگرم پنبه دارای حجمی بسیار بیشترازسه کیلو آهن خواهد بود. ازاینرو برای چند ماده خاص و مطابق چگالی استاندارد مواد ، تبدیل واحد حجم به وزن قرارداده شده و فقط برای مواد مطرح شده و موادی باچگالی مشابه قابل استفاده است. دانلود جدول استاندارد چگالی مواد با فرمت PDF .

  تبدیل واحدهای طول مساحت سرعت زمان

  تعداد زیادی واحد طول ( متر ، سانتیمتر ، اینچ ، یارد ، فوت ، مایل و...) وجود دارند و برپایه این واحدها میتوان واحدهای مساحت متنوعی ( مترمربع ، سانتیمترمربع ، اینچ مربع ، یاردمربع ، فوت مربع ، مایل مربع و...) راتعریف کرد. همچنین ازآنجاکه سرعت برابراست بامسافت در واحد زمان لذا برمبنای واحد زمان و طول میتوان واحدهای مختلفی بمنظور اندازه گیری سرعت مطرح کرد. ازجمله واحدهای سرعت کیلومتر بر ساعت ، متر بر ثانیه ، مایل بر ساعت و .... هستندکه هریک ازاین واحدها قابلیت تبدیل رادارا میباشند.ازطریق مبدل واحدها آنلاین میتوان تبدیل واحدهای سرعت و طول و زمان راانجام داد. بعنوان مثال تبدیل واحد زمان میتوان سال رابه ثانیه ، دقیقه به ساعت ویا ماه رابه روز تبدیل کرد. دراین حالت ماه 30 روز و سال 365.25 روز خواهد داشت. واحدهای مساحت مشابه هکتار و جریب نیز درنظر گرفته شده اند.

  منبع : www.bahesab.ir

  تبدیل سانتیمتر مربع به مترمربع آنلاین 🔄

  هر سانتیمتر مربع چند مترمربع است ؟‌ تبدیل آنلاین واحد مساحت سانتیمتر مربع به مترمربع ، تبدیل square centimeter سانتیمتر مربع به square meter مترمربع و سایر واحدهای سنجش مساحت.

  خانه تبدیل ها تبدیل مساحت

  تبدیل سانتیمتر مربع به مترمربع آنلاین

  برای تبدیل واحد سانتیمتر مربع به مترمربع اطلاعات زیر را وارد کنید و بر روی تبدیل کلیک کنید.

  ابزارهای مرتبط

  تبدیل وزن

  تبدیل کیلوگرم ، پوند و...

  تبدیل سرعت

  تبدیل متر بر ثانیه ، ماخ و...

  تبدیل طول

  تبدیل متر ، سانتیمتر و...

  دیدگاه شما در مورد تبدیل مساحت

  59دیدگاه

  علي فراهاني در تاریخ ۰۸-۰۳-۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۵۰

  ببخشيد ميخواستم بدونم 2 شعير چند متر مربع مي شه ممنونم

  ??? در تاریخ ۱۸-۰۲-۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۱۹

  خیلی زیبا کاربردی ممنون بابت زحماتتون❤️❤️

  النا در تاریخ ۰۲-۰۲-۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۷

  خیلی خوبه ??????????

  نمی شه نگم در تاریخ ۰۸-۱۲-۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۳۸

  خیلی خوبه ممنونم

  هیچکس در تاریخ ۰۴-۱۲-۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۰۹

  بهترین سایت دنیا عالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

  ماکی در تاریخ ۰۴-۱۲-۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۳۷

  سلام ببخشید ۵/۵۹۷۶ چند سانتی متر مربع چند متر مربع است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  نازی در تاریخ ۲۷-۱۱-۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۲۳

  500 متر مربع چند کیلو متر مربع است

  شادی در تاریخ ۲۴-۱۱-۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۳۰

  ,خوبه ولی کاش میگف چی ضرب چب میشه

  فرشید در تاریخ ۲۲-۱۱-۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۵۷

  166/25دسی متر

  مهدیار نیک نشان در تاریخ ۱۸-۱۱-۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۵۱

  هکتار به کیلومتر رو اشتباه گفته

  آخه مگه هر کیلومتر مربع 1000000 میشه

  --------------------------------

  کیت ست: با سلام، لطفا اعداد و واحد ها را دقیق بفرمایید تا بررسی کنیم. ممنون از شما

  طبق محاسبه 1 هکتار (Hectare) معادل 0.01 کیلومتر مربع (Square Kilometer) است که کاملا درست می باشد.

  Abolfazl_babaei در تاریخ ۱۶-۱۱-۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۱۶

  ?سلام?

  واقعأ بسیار کاربردی و جالب

  زحمت کشیدید.

  امیدوارم همیشه در جریان موفقیت بمانید.

  یا حق . ✔️???

  سارینا در تاریخ ۱۶-۱۱-۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۲۲

  عالی

  امیرمحمد در تاریخ ۱۴-۱۱-۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۱۷

  عالییی

  هستی در تاریخ ۱۲-۱۱-۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۵۶

  خوب بود

  متین در تاریخ ۱۲-۱۱-۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۳۴

  عالییییییییییییییییی

  حرف ندارید

  عقیل در تاریخ ۰۴-۱۱-۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۴۵

  بسیار عالی وبی نظیر

  مجتبی شاه حسینی در تاریخ ۲۵-۰۹-۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۱۷

  بسیار عالی سپاسگزارم

  نجیب الله در تاریخ ۲۸-۰۸-۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۳۱

  بسیار عالی است

  ستایش در تاریخ ۳۰-۰۶-۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۳۰

  20000000000 سانتی متر مربع چند سانتی متر است

  محمد اکبری در تاریخ ۰۷-۰۵-۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۱۵

  سلام خداقوت باد عرض پوزش

  واحد شعیر در مزارع آیا متراز مشخصی دارن یا اینکه بستگی به متراز کل زمین هست اگر به زمین بستگی ندارد هر شعیر چند متر مربع است

  ممنون

  محمد سجاد پورصالحی در تاریخ ۱۶-۰۴-۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۴۴

  نظیر ندارین

  مهدی در تاریخ ۲۶-۰۲-۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۱۸

  عالی

  blink در تاریخ ۲۲-۰۲-۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۵۲

  عالی

  amir در تاریخ ۱۹-۰۲-۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۱۵

  پارسک مربع هم اضافه کنین

  --------------------------------

  کیت ست: با سلام، با تشکر از شما اضافه شد.

  ?? در تاریخ ۱۴-۰۱-۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۴۶

  ??? از این بهتر نمیشه ???

  آرام در تاریخ ۱۹-۱۲-۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۱۸

  اعداد بصورت 1.000.000 نوشته شود خیلی بهتره.

  100000000000 100.000.000.000

  زینب جووون در تاریخ ۱۳-۱۲-۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۰۲

  دمتون گرم باو

  یگانه در تاریخ ۰۲-۱۲-۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۳۸

  عالی بود دست سازنده درد نکنه

  میلاد در تاریخ ۰۱-۱۲-۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۵۴

  خیلی عالی از ماشین حساب هم بهتر

  نا شناس در تاریخ ۲۶-۱۱-۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۳

  ممنونم از سایتتون

  ... در تاریخ ۲۵-۱۱-۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۲

  عالیییییییی

  مهدی در تاریخ ۲۵-۱۱-۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۱

  عالیییییییی دمتون گرم

  مرینت در تاریخ ۲۴-۱۱-۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۱

  واقعا که سایت عالی دارین خیلی خوبه ???

  ماهان رضایی در تاریخ ۲۲-۱۱-۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۵

  سلام سلام سلام عالی بود واقعا ممنون بابت این سایت عالی مرسی دستتتون درد نکنه ممنون مرسی

  محمد مهدی محمدی در تاریخ ۲۰-۱۱-۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۳۷

  It's good. thanks.

  دریا در تاریخ ۱۹-۱۱-۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۲۶

  عاااااااااالیییییی بود

  ممنون حرف نداشت

  Mahan در تاریخ ۱۸-۱۱-۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۹

  خیلی عالییییییی بود ممنون

  Hamid reza در تاریخ ۱۷-۱۱-۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۲۶

  واقعا عالی بود خیلی ممنون.

  سروش صالحی در تاریخ ۱۷-۱۱-۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۰

  عالییییی ❤❤ (◠‿◕)

  جهان آرا در تاریخ ۱۷-۱۱-۱۳۹۹ ساعت ۰۵:۵۵

  خوبه،مرسی

  عرشیا در تاریخ ۲۹-۱۰-۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۱

  خیلی خیلی مچکرم واقعا مچکرم دست سازندش درد نکنه خیلی ممنون ??????????????????

  M.m در تاریخ ۲۰-۱۰-۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۴۵

  ممنون????

  علی در تاریخ ۲۰-۰۸-۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۱۷

  ممنون از اطلاعات مفیدتون

  دلبررر در تاریخ ۲۰-۰۷-۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۱۴

  باعرض سلام .مسجد نو ۲۰ هزار متر مربع چند متر میشه؟؟؟

  غلامعلی علیپور در تاریخ ۲۲-۰۶-۱۳۹۹ ساعت ۰۴:۵۵

  سلام خسته نیاشید هر سومار چند متر میباشد میخواستم بدونم

  غریبی در تاریخ ۱۷-۰۵-۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۱۰

  سلام

  ببخشید من میخوام برای تراسم یه چارچوب توری بزنم. طولش ۳ متر و عرضش ۲ متره. ولی دفتر خدماتی به متر مربع محاسبه میکنه قیمت رو. من چطور متر رو به متر مربع تبدیل کنم؟!

  ظهیری در تاریخ ۱۵-۰۴-۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۳۴

  من یه سندی دارم نوشته نیم جریب آیا همان ۲۰۲۳ متر مربع میشه؟؟

  جهانگیر در تاریخ ۲۹-۰۳-۱۳۹۹ ساعت ۰۳:۲۱

  حاجی جدول تبدیلات کار نمی کنه!!!! یه جای کار میل لنگه!!!!

  --------------------------------

  کیت ست: با سلام، درصورتی که سایت برای شما بدرستی کار نمی‌کند به دلیل قدیمی بودن مرورگر شما می باشد. برای استفاده کامل از امکانات کیت ست باید از نسخه جدید و بروزرسانی شده مرورگر فایرفاکس و کروم یا سایر مرورگرهای جدید و بروز استفاده کنید.

  بدون نام در تاریخ ۰۷-۰۲-۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۸

  منبع : kitset.ir

  تبدیل سانتیمتر مربع به مترمربع آنلاین /(cm2) به (m2)

  تبدیل آنلاین سانتیمتر مربع به مترمربع/ هر سانتیمتر مربع (cm2) چند مترمربع (m2) هست؟ /محاسبه سانتیمتر مربع (SquareCentimeter) به مترمربع (Square Meter) /و تبدیل دیگر واحدهای تبدیل مساحت

  تبدیل سانتیمتر مربع به مترمربع آنلاین /(cm2) به (m2)

  تبدیل, سانتیمتر, مربع, SquareCentimeter, به, مترمربع, Square, Meter, آنلاینcm2, m2

  هر 1 سانتیمتر مربع برابر است با 0.0001 مترمربع

  هر 1 مترمربع برابر است با 10000 سانتیمتر مربع

  مخفف سانتیمتر مربع cm2

  مخفف مترمربع m2

  آموزش تبدیل سانتیمتر مربع به مترمربع

  در قسمت یک عدد به مترمربع وارد و سپس فیلد را به سانتیمتر مربع و را به مترمربع تغییر داده و نتیجه را دریافت کنید !

  فرمول تبدیل سانتیمتر مربع به مترمربع

  از آنجایی که هر یک سانتیمتر مربع برابر 0.0001 مترمربع می باشد برای تبدیل x سانتیمتر مربع به مترمربع باید طبق فرمول زیر محاسبه نماییم:

  ( عدد به سانتیمتر مربع ) ✕ ( 0.0001 ) = (نتیجه به مترمربع )

  مثال:

  200000 cm2 ✕ 0.0001 = 20 m2

  تبدیل ابزار های مشابه : تبدیل طول:

  متر اینچ مایل و دیگر واحدها به هم

  عکس به PDF:

  تبدیل چندین عکس به فایل pdf

  تبدیل حجم:

  تبدیل مترمکعب لیتر گالن بشکه نفت و...

  تبدیل سایز فایل:

  تبدیل انواع مگابایت , گیگا بایت , کیلوبایت, ترابایت و..

  تبدیل وزن:

  تبدیل کیلوگرم پوند اونس و گرم و...

  تبدیل سرعت:

  تبدیل سرعت مثل کیلومتر بر ساعت , ماخ ,مایل بر ساعت و..

  پیام ناشناس:

  چالش ارسال و دریافت پیام های ناشناس

  چالش رفتار شناسی :

  چالش تست رفتار شناسی دوست

  چالش دوست داشتنی :

  چالش چه چیزی رو بیشتر دوست داری !

  سرویس های جدید : چالش فوتبالی:

  در فوتبال به چه چیزایی علاقه داری؟

  چالش فال حافظ:

  چالش فال حافظ با دوستان و خانواده

  بازی 2048:

  بازی آنلاین جمع اعداد

  چالش غذا و خوراکی:

  چالش چه غذایی رو بیشتر دوست داری؟

  شبیه ساز گیتار :

  گیتار آنلاین بدون نصب برنامه

  منبع : abzarek.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  زهره 7 روز قبل
  0

  تبدیل سانتی متر مربع به سانتی متر

  علی‌یبلویی 1 ماه قبل
  0

  تبدیل‌سانتی‌متربه‌سانتی‌مترمربع

  ناشناس 4 ماه قبل
  5

  تبدیل سانتی متربه سانتی متره مربع

  نسسن 9 ماه قبل
  -2

  ۳۶۴۰ سانتی متر چند فوت است

  مهدی 1 سال قبل
  8

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید