این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  تقویم شمسی به میلادی

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  تقویم شمسی به میلادی را از این سایت دریافت کنید.

  تبدیل تاریخ شمسی میلادی قمری

  تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و قمری و برعکس ، تبدیل سال و ماه و روز تقویم به شمسی میلادی قمری ، مبدل تاریخ تولد

  تبدیل تاریخ به شمسی میلادی قمری ، مبدل تاریخ

  شاید پیش آمده باشد تبدیل تاریخ شمسی به میلادی ویا میلادی به شمسی راجهت اموری مانند تبدیل تاریخ تولد و سن ، تبدیل تاریخ قراردادهای بین المللی یامسابقات جهانی و ... نیاز داشته اید.ازآنجاکه سال و ماه در تقویم میلادی مبنای تاریخ رسمی بسیاری ازکشورهای جهانست لذا درکشورهاییکه تقویم آنهابه سال و ماه میلادی نمیباشد لازمست تاریخ غیر میلادی به میلادی تبدیل شود. همین مسائل درمورد تاریخ قمری نیزبرقراربوده و تبدیل تاریخ شمسی به قمری و برعکس آن دربرخی موارد موردنیازست.

  بکمک ابزار تبدیل تاریخ آنلاین سایت باحساب امکان تبدیل تاریخ شمسی میلادی قمری به یکدیگر آنلاین و براساس سال و تقویم دقیق فراهم میباشد.جهت استفاده ازاین قابلیت ابتدا لازمست نوع تبدیل تاریخ راازمیان سه گزینه موجود مشخص کنید.گزینه هاییکه برای مبدل تاریخ آنلاین وجود دارند عبارتند:

  تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و قمریتبدیل تاریخ میلادی به شمسی و قمریتبدیل تاریخ قمری به شمسی و میلادی

  باانتخاب هریک ازموارد فوق بخش مربوطه فعال گردیده و باواردکردن سال و ماه و روز مورد نظر و فشار دادن تبدیل ، عملیات تبدیل تاریخ آنلاین برمبتای تقویم انتخابی انجام میگیرد.

  تاریخ میلادی معادل نمایش داده شده برپایه تقویم میلادی جدیدیا گریگوری میباشدکه امروزه مبنای اصلی تاریخ میلادی جهان است.این تقویم ازاکتبر 1582 جایگزین تقویم ژولینی گردیده ودرادامه توضیحی پیرامون روش تبدیل خواهد آمد.

  تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و میلادی به شمسی

  تقویم میلادی بعنوان یک تقویم بین المللی دربسیاری ازکشورهای جهان مبنای تاریخ رسمی میباشد. تاریخ شمسی یا تقویم جلالی نیزدرکشورهای ایران و افغانستان رسمیت داشته و مبنا قرار گرفته.جهت تبدیل تاریخ شمسی به میلادی پس ازانتخاب گزینه مربوطه ازمنوی بالای صفحه، سال و ماه و روز تاریخ شمسی راوارد نماییدتا پس ازفشار دادن دکمه تبدیل ، نتیجه تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و قمری بصورت آنلاین نمایش داده شود.اگر سال میلادی کبیسه نباشد ماه February دارای 28 روز و درصورت کبیسه بودن سال ماه 29 روز خواهد داشت.

  درهر مبدل تاریخ برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی درقدم نخست بایدتعداد روزهای سپری شده ازمبدا تاریخ شمسی تااکنون رابدست آورد و بااینکه سال خورشیدی 365 روز داردوهر 4 و یا 5 سال یک سال کبیسه داریم یافتن فاصله ازمبدا تاریخ شمسی مشکل نخواهد بود.

  درمرحله بعدی اختلاف ابتدای تاریخ شمسی و میلادی ازیکدیگربه عددیکه درگام نخست بدست آمده اضافه میشود.اختلاف ابتدای تاریخ شمسی نسبت به میلادی برابراست با226899 روز.

  درقدم سوم تبدیل تاریخ شمسی به میلادی باید سال میلادی رابدست آورد. بدین منظورمیتوان ازروی روز تاریخ شمسی ، عدد 621یا622 رابه سال شمسی اضافه نمودتا سال میلادی متناظر بدست آید.ازاول فروردین تا10 دی عدد 621 واز11 دی تاآخر سال شمسی عدد 622 اضافه میگردد. چنانچه سال شمسی واردشده کبیسه باشد روز 10 دی به11ام و 11 دی به12ام تغییر مییابد.

  درگام چهارم باید تعیین شود تاریخی که قراراست تبدیل شود چندمین روز سال میلادی بوده. باکسرتعداد سالهای کبیسه و روزهای مرتبط باسالهای میلادی قبل ازسالیکه در گام سوم بدست آوردیم ازعددیکه درمرحله دوم بدست آوردیم مشخص میشودکه تاریخ تبدیلی مورد نظر چندمین روز سال میلادی بوده.

  بایافتن اینکه تاریخ مورد محاسبه چندمین روز سال میلادیست میتوان تعیین ماه و روز آنرا برمبنای ترتیب ماههای میلادی و تعداد روزهای آن بسادگی انجام داد. بدین ترتیب تاریخ شمسی به میلادی تبدیل و مبدل تاریخ تولد و سن کامل میگردد.

  روش تبدیل تاریخ میلادی به شمسی نیز مشابه شیوه بکار رفته در مبدل تاریخ شمسی به میلادی میباشدبااین تفاوت که درقدم نخست تعداد روزهای سپری شده میلادی ازابتداتا تاریخ مورد نظر محاسبه و سپس باکم کردن تعداد سالهای کبیسه میلادی و همچنین کم کردن اختلاف تاریخ میلادی و شمسی (226899 روز) ازروزهای سپری شده میلادی، عددی حاصل میشودکه نمایش دهنده تعداد روزها ازاول تاریخ شمسی تاروز مورد نظراست.

  باکم کردن عدد 621 ویا 622 ازسال میلادی متناسب باتاریخ واردشده، سال شمسی تبدیل یافته حاصل خواهدشد. حال برای تعیین روز و ماه شمسی راه همواراست و براحتی میتوان مانند روش تبدیل شمسی به میلادی اینکارراانجام داد. بدین ترتیب بامشخص شدن روز و ماه ، تبدیل تاریخ میلادی به شمسی نیزکامل میشود.

  توجه داشته باشید ابزار تبدیل تاریخ آنلاین این صفحه بسیار دقیق بوده و تمام تصحیحات مربوط به سالهای مختلف تقویم شمسی و قمری و میلادی رالحاظ نموده ولذا درکابرد آن هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد و ازابتدای تاریخ تاقرنها و هزاره های آینده قابل استفاده میباشد.

  تبدیل تاریخ شمسی به قمری و قمری به شمسی

  تقویم قمری ، تقویم مذهبی مسلمانان محسوب میشودو نقش کلیدی درآیینهای مذهبی آنان دارد. روزها و ایام سال و ماه تاریخ قمری براساس چرخش ماه دور زمین تعیین میشوند. طول یکسال قمری 354یا355 روز دارد وهر ماه قمری معادل 29یا30 روزاست. درشکل رسمی تقویم قمری یکنواخت درجهان معروفست و ماههای فرد 30 روزه و ماههای زوج 29 روزه هستند و اگر سال قمری کبیسه باشد ماه دوازدهم 30 روزه لحاظ میگردد. سالهای کبیسه تقویم قمری بافاصله 2یا3 سال از یکدیگر هستند و دریک دوره 30 ساله 11 سال کبیسه قمری وجوددارد. درتعیین سالهای کبیسه درهردوره 30 ساله روشهای متنوعی وجود دارد مثل روش عمومی، بیرشک، حبش مروزی. تبدیل تاریخ آنلاین شمسی به قمری دراین صفحه براساس تقویم قمری یکنواخت و شیوه کبیسه گیری رایج، خواهدبود.

  مبدا و سرآغاز سال تقویم هجری قمری هجرت پیامبر اسلام درسال 622 میلادی بوده و آغازاین تقویم درروز جمعه اول محرم سال یکم هجری قمری و معادل روز 19th ماه July سال 622 میلادی جدید(گریگوری) و برابربا 27 تیر سال اول هجری شمسی میباشد.این تاریخ در تقویم میلادی قدیم یا یولیانی (دیگر مرسوم نیست) مصادف روز 16th ماه July سال 622 ژولیانی میباشد.

  مبنای تبدیل تاریخ شمسی به قمری مانند روشی است که برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی ذکر شد و فقط نحوه کبیسه گیری نیاز بدقت دارد، چراکه دریک دوره 30 ساله وبافاصله های متغیر قرار دارد و کار تبدیل کمی دشواراست. درکنار تبدیل تاریخ شمسی و قمری به یکدیگر، تاریخ میلادی معادل نیزمشخص میشود.

  توجه داشته باشید تاریخ قمری تبدیلی ممکنست دربرخی موارد و حداکثر 1روز و در موارد نادر 2روزبا تقویم جاری آن سال متفاوت باشدواین تفاوت ناشی از30یا29 روزه گرفتن ماه یاسیستم کبیسه گیری متفاوتست.

  منبع : www.bahesab.ir

  تبدیل تاریخ شمسی به میلادی، تبدیل تاریخ میلادی به شمسی

  تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و قمری، تاریخ تولد به میلادی، تبدیل سال شمسی به میلادی، تبدیل سال و ماه و روز تقویم به شمسی میلادی قمری ، مبدل تاریخ تولد - پسون

  تبدیل تاریخ به شمسی میلادی قمری، محاسبه سن، مبدل تاریخ

  این روزها بیشتر کشورهای دنیا از تقویم میلادی استفاده می‌ کنند، اما تقویم مورد استفاده در ایران بر مبنای تقویم هجری شمسی است. این تقویم با وجود اینکه اعتبار و قدمت بسیار بالایی دارد، می‌ تواند مسائل خاصی را در دنیای امروزی پیش روی ما بگذارد. در این میان جالب است بدانید که فقط ایران به همراه چهار کشور دیگر از تقویم غیر میلادی در جهان استفاده می‌ کنند. البته این مسائل خاص هیچگونه مشکلی به وجود نخواهد آورد و با تبدیل تاریخ شمسی به میلادی می‌ توان به راحتی چنین مسائلی را حل کرد. افزایش میزان ارتباط با سایر کشورهای جهان باعث شده تا نیاز به تبدیل تاریخ شمسی به میلادی داشته باشیم. از سوی دیگر ظهور اینترنت و افزایش استفاده از سایت‌ های متفاوت باعث می‌ شود تا تبدیل تاریخ اهمیت بیشتری پیدا کند. در ادامه مطلب بیشتر در خصوص تبدیل تاریخ و روش‌ های انجام آن صحبت خواهیم کرد.

  کاربرد تبدیل تاریخ شمسی به میلادی

  برای ثبت نام در سرویس‌ ها و سایت‌ های مختلف مانند شبکه‌ های اجتماعی یا سرویس‌ های گوگل، باید تاریخ تولد خود را به میلادی وارد نمایید. درست وارد کردن این تاریخ‌ ها می‌ تواند برای بازیابی اطلاعات و افزایش امنیت شما بسیار مفید واقع شود. از سوی دیگر بسیاری از کسب و کارها و افرادی که مجبور به تعامل با کشورهای خارجی هستند، نیاز به تبدیل تاریخ شمسی به میلادی خواهند داشت. البته نباید فراموش کرد که برای دیدن سریال مورد علاقه خود یا آگاهی از زمان دقیقه مسابقات ورزشی متفاوت و رویدادهای گوناگون نیز، تبدیل تاریخ شمسی به میلادی کارآیی فراوانی خواهد داشت. در بخش های بعدی نحوه تبدیل تاریخ شمسی به میلادی را مورد بررسی قرار می‌ دهیم.

  نحوه تبدیل تاریخ شمسی به میلادی

  این روزها روش های مختلفی برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی وجود دارد. اما قبل از بررسی آنها بهتر است این اصل مهم را به یاد داشته باشید که بر خلاف تقویم‌ های قمری، روزها در تاریخ شمسی و میلادی یکسان است. به عنوان مثال ۱۷ تیر هر سال برابر با ۸ جولای می‌ باشد و این روند به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد. در قدم اول برای این کار اگر روز مورد نظر ما بین اول فروردین تا یازدهم دی ماه باشد، باید عدد ۶۲۱ را به سال شمسی اضافه کنیم. همچنین برای تاریخ‌های بین ۱۱ دی تا آخر اسفند نیز اضافه کردن عدد ۶۲۲ باعث می‌ شود تا سال میلادی مورد نظر برای ما به دست بیاید. روش ساده‌ ای که برای تبدیل دقیق روز و ماه می‌ توانید مورد استفاده قرار دهید، استفاده از تقویم‌ های موجود در فضای اینترنتی یا تقویم‌ های چاپی در خانه یا محل کار است. معمولاً در این تقویم‌ ها علاوه بر ثبت تاریخ شمسی، روز و ماه تاریخ میلادی نیز ثبت شده که می‌ توانید از آن استفاده کنید.

  فرمول محاسبه تبدیل تاریخ شمسی به میلادی

  برای دسترسی به فرمول محاسبه تبدیل تاریخ شمسی به میلادی باید ابتدا این مورد مهم را در نظر داشته باشید که هر ۴ سال یکبار در تاریخ شمسی، سال کبیسه داریم. در مرحله اول برای اینکار ابتدا باید محاسبه کنید که دقیقا چند روز از سال گذشته است. برای انجام محاسبات در مراحل بعدی باید این مورد را به یاد داشته باشید که اختلاف بین تاریخ شمسی و میلادی ۲۲۶۸۹۹ روز می‌ باشد. با در نظر داشتن این نسبت‌ ها و انجام محاسبات مربوط به آن، روند تبدیل تاریخ شمسی به میلادی بسیار ساده خواهد بود بود و با چند جمع و تفریق ساده می‌ توان آن را انجام داد.

  استفاده از مبدل تاریخ

  این روز‌ها ابزارهای مختلفی وجود دارد که می‌ توان از آنها به عنوان مبدل تاریخ شمسی به میلادی یا بالعکس استفاده کرد. به کارگیری این ابزارها قطعاً اجازه می‌ دهد تا روند تبدیل تاریخ‌ های مورد نظرمان را با دقت و سرعت بیشتری انجام دهیم. برای اینکار کافیست عبارت مبدل تاریخ را در گوگل جستجو کنید و به سایت‌ های پیشنهادی مراجعه نمایید. سپس در بخش مربوط به تاریخ شمسی، تاریخ مورد نظر خود را ثبت کرده و سپس با زدن دکمه تبدیل تاریخ (یا موردی مشابه با آن)، تاریخ میلادی دقیق مورد نظرتان را پیدا کنید. احتمال خطا در این روش صفر بوده و سرعت انجام آن نیز بسیار بالاست. علاوه بر این در این سایت‌ ها یا ابزارها امکان تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و شمسی به قمری نیز برای کاربران وجود دارد.

  تبدیل تاریخ شمسی به قمری

  همانطور که میدانید تقویم مورد استفاده برای مشخص کردن رویدادهای مذهبی مختلف و مراسم‌ ها بر اساس گردش ماه است و با نام تقویم‌ قمری شناخته می‌ شود. به همین دلیل برای اطلاع از تاریخ مناسبت‌ ها و مراسم‌ های مختلف ما نیاز به تبدیل تاریخ شمسی به قمری داریم. برای انجام این کار همانطور که گفته شد ابزارهای مبدل تاریخ می‌ توانند گزینه‌ های بسیار خوب و دقیق باشند. با استفاده از آنها بدون هیچ خطایی و در کمترین زمان ممکن امکان پیدا کردن تاریخ مورد نظر خود را خواهید داشت. نکته ای که برای تبدیل تاریخ شمسی به قمری باید بدانید این است که روزها در تقویم قمری بر اساس گردش ماه مشخص می‌ شوند و به همین دلیل در هر سال متفاوت خواهد بود. در این زمینه می‌ تواند تغییر تاریخ دقیق عید فطر یا واقع شدن ماه رمضان در فصل‌ های مختلف سال مثال خوبی باشد.

  محاسبات تبدیل تاریخ شمسی به قمری و بالعکس

  طول سال‌ های قمری معمولاً ۳۵۵ و ۳۵۴ روز است و هر ماه در این تقویم ۲۹ یا ۳۰ روز دارد. روند قرارگیری ماه‌ ها چنین است که ماه‌ های فرد ۳۰ روزه و ماه‌ های زوج ۲۹ روزه در نظر گرفته می‌ شوند. در سال های کبیسه قمری، ماه آخر هر سال را ۳۰ روز در نظر می گیرند و این سال ها دو یا سه سال از هم فاصله دارند. به شکلی که گفته می‌ شود در هر ۳۰ سال، ۱۱ سال کبیسه وجود دارد. استفاده از روش‌ های متفاوت برای تبدیل تاریخ شمسی به قمری به دلیل پیچیده بودن محاسبات و تعداد روزهای در هر ماه و هر سال برای تقویم قمری، پیچیدگی‌ های بسیار بالایی دارد. به همین دلیل اگر قصد تبدیل تاریخ شمسی به قمری و بالعکس را دارید، بهتر است از سایت ها یا نرم افزارهایی که دارای مبدل تاریخ هستند استفاده کنید. استفاده از این ابزارها باعث می‌ شود تا میزان خطا در محاسبات به طرز چشمگیری کاهش یابد و صد البته با استفاده از آنها دیگر هیچ نیازی به انجام محاسبات پیچیده و زمان بر نخواهید داشت.

  منبع : www.pasoon.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 8 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید