این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  تمام مرحله امیرزا

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  تمام مرحله امیرزا را از این سایت دریافت کنید.

  جواب کامل همه مراحل بازی آمیرزا

  جواب کامل همه مراحل بازی آمیرزا آمیرزا, بازی های اندروید پاسخ های بازی "آمیرزا 5.0" دوستان نسخه ios هم ارائه شده، حتماً به دوستان خودتون معرفی کنین از لینک سیب اپ که گذاشتیم میتونن بگیرن   1- سگ، سنگ 2- زن،

  جواب کامل همه مراحل بازی آمیرزا

  در: شهریور ۰۷, ۱۳۹۹

  پاسخ های بازی “آمیرزا ۵٫۰”

  دوستان نسخه ios هم ارائه شده، حتماً به دوستان خودتون معرفی کنین از لینک سیب اپ که گذاشتیم میتونن بگیرن

  جواب های بازی روزانه | سه شنبه ۱۹ شهریور ۹۹

  ۱- جن، نر، جا، آجر، رنج، ارج، جار، جان، ران، نجار، آرنج

  ۲- تو، شوت، گشت، گوش، گوشت

  ۳- روس، سرو، سور، هرس، هوس، سیر، ریه، روی، سری، ریو، سوره، ریسه، سیره، سوریه، روسیه

  ۴- آسان، تانک، تکان، ساکت، ساکن، سکان، نکات، کاست، کتان، ناسا، اتکا، استان، اسکان، استکان

  ۵- دانه، نهاد، ناصر، نادر، صادر، دهان، درنا، اردن، صدرا، نرده، صخره، رنده، رخنه، خنده، خرده، خانه، رصدخانه

  ۱- سگ، سنگ ۲- زن، گز، زنگ ۳- آش، آتش ۴- کاخ، خاک ۵- هوا، آهو ۶- پتو، توپ ۷- ری، شر، ریش، شیر

  ۸- فک، شک، کش، کف، کفش، کشف

  ۹- رخ، سر، رس، خر، سرخ، خرس

  ۱۰- بد، آب، باد، ادب، ابد

  ۱۱- دکل، کلید ۱۲- دیس، سفید ۱۳- حفظ، حفاظ، حافظ ۱۴- پری، پیر، پنیر ۱۵- شنا، آشنا ۱۶- میل، لیمو ۱۷- یاس، سایه، سیاه ۱۸- باز، بازی، زیبا

  ۱۹- آدم، دما، دام، مداد

  ۲۰- بنا، تاب، نبات ۲۱- رنج، برج، برنج

  ۲۲- مشک، شکم، تشک، تمشک

  ۲۳- رمز، رزم، مرز، ترمز

  ۲۴- ریل، یار، ریال

  ۲۵- کلم، ملک، ملکه، کلمه

  ۲۶- پاک، پتک، پاکت

  ۲۷- هنر، رهن، قرن، نهر، نقره

  ۲۸- شال، بال، بلا، بالش

  ۲۹- آهک، کوه، کاه، کاوه، کاهو

  ۳۰- میخ، خیر، مریخ، خمیر

  ۳۱- تاس، مات، ستم، ماست، تماس

  ۳۲- توپ، سوپ، پتو، سوت، پوست

  ۳۳- آهن، نگاه، گناه، آهنگ

  ۳۴- رود، دور، گود، گرد، گور، گردو

  ۳۵- آتش، شتر، ترش، رشت، تار، ارتش، تراش

  ۳۶- سال، سیل، گیلاس

  ۳۷- شاه، شنا، شانه، شاهین

  ۳۸- وان، نفس، فانوس

  ۳۹- زین، بیل، لیز، زنبیل

  ۴۰- دست، دشت، تشک، شکست، دستکش

  ۴۱- دین، دنیا، امید، دامن، میدان

  ۴۲- بام، ماه، بیمه، ماهی، بامیه

  ۴۳- بیل، بال، بلا، گلاب، گلابی

  ۴۴- سیم، اسم، نسیم، سینما، سیمان

  ۴۵- ساز، گاز، ارز، راز، گرز، گراز، زاگرس

  ۴۶- سنت، سیب، بیست، تنیس، بستنی

  ۴۷- گلو، هلو، لوله، گلوله

  ۴۸- ریز، شیر، ریش، شیار، شیراز

  ۴۹- کوه، هوش، کشو، شکوه، کاوه، کاهو، هواکش

  ۵۰- کلم، میل، سیم، ملک، سیل، کلسیم

  ۵۱- بنا، آبان، انبر، انار، باران، انبار

  ۵۲- راه، ابر، بره، ابرو، بهار، روباه

  ۵۳- کار، تار، ترک، کتان، کنار، کارت، تانک، تانکر

  ۵۴- بوس، سکو، اسب، سبک، باک، واکس، کاسب، کابوس

  ۵۵- آلو، لبو، ویلا، لوبیا

  ۵۶- ریل، لیف، تیر، فیل، رتیل، لیتر، فیلتر

  ۵۷- آجر، برج، باج، ابرو، جواب، جارو، جوراب

  ۵۸- تاس، اسکی، ساکت، تاکسی، اسکیت

  ۵۹- تره، هرات، تنها، تهران، ترانه

  ۶۰- آخر، خطا، خار، خطر، خاطره

  ۶۱- اسب، سیب، آسیا، آسیب، آسیاب

  ۶۲- تیز، زیپ، پیاز، پیتزا

  ۶۳- شور، خوش، رخش، گور، گوش، خرگوش

  ۶۴- وان، آلو، ویلا، وانیل، لیوان

  ۶۵- سرب، برس، سبز، ساز، بارز، سراب، سرباز، بازرس

  ۶۶- بره، خبر، خزر، خبره، برزخ، خربزه

  ۶۷- سکو، سرو، عکس، کور، عروس، عروسک

  ۶۸- تیر، تاب، ترب، تبر، ربات، تایر، باتری

  ۶۹- کشو، کال، شال، لواش، لواشک

  ۷۰- پری، پسر، سپر، پیر، سیر، ساری، اسیر، پاریس

  ۷۱- سطل، طلا، سال، سالن، سلطان

  ۷۲- بارز، آزار، ابزار، بازار

  ۷۳- خیر، آخر، خار، خبر، خیار، خراب، بخار، بخاری

  ۷۴- هوش، آشوب، شهاب، باهوش

  ۷۵- بدن، بند، نبرد، برده، رنده، نرده، بندر، برنده

  ۷۶- خنگ، رنگ، چرخ، چنگ، خرچنگ

  ۷۷- آجر، جان، جاری، نجار، ناجی، ارنج، انجیر

  ۷۸- نصب، بنا، بانو، صابون

  ۷۹- شال، شور، شورا، واشر، لواش، شلوار

  ۸۰- هند، دین، دنیا، آینه، دهان، دانه، آینده، ناهید

  ۸۱- گرد، کند، رنگ، درک، گردن، کرگدن

  ۸۲- سکه، کال، لکه، کلاس، کلاه، هلاک، کاسه، اسکله

  ۸۳- بچه، چرب، چتر، تبر، ترب، تره، تربچه

  ۸۴- دفن، سند، نفس، داس، فساد، اسفند

  ۸۵- شام، شنا، ماش، منشی، ماشین، نمایش

  ۸۶- لگن، گلو، لنگ، گاو، الگو، انگل، واگن، النگو

  ۸۷- نور، سوت، ترس، تور، ستون، تونس، تنور، سنتور

  ۸۸- نمد، چمن، نادم، دامن، چمدان

  ۸۹- مال، اسم، سالم، سلام، اسلام، الماس

  ۹۰- کود، کشو، کدو، دوش، دود، دودکش

  ۹۱- برس، سرب، هراس، سراب، بهار، سهراب

  ۹۲- شال، آتش، تشک، کال، کاشت، تلاش، شکلات

  ۹۳- مهم، سمج، سهم، جسم، مجسمه

  ۹۴- پاک، نیک، پیک، پیکان

  ۹۵- کمر، مار، کرم، نرم، نمک، کار، کنار، کمان، رمان، کرمان

  ۹۶- تاس، ترس، هراس، راست، هرات، ستاره

  ۹۷- تور، اتو، روز، زور، آرزو، تراز، وزارت، ترازو

  ۹۸- باک، رکاب، کبیر، کاری، باریک

  ۹۹- نور، روان، بانو، ابرو، انبر، نوار، بوران، روبان

  جواب مرحله ۱۰۰ آمیرزا

  ۱۰۰- نشر، رنج، شرط، جشن، شطرنج

  ۱۰۱- چاه، چاپ، پره، چهار، چاره، پارچ، پارچه

  ۱۰۲- لبو، وام، بام، مبل، بوم، مال، آلبوم

  ۱۰۳- دور، رود، دلار، دارو، داور، اردو، لودر، دلاور

  ۱۰۴- قله، لقب، قلب، قبله، قبیله

  ۱۰۵- کور، سکو، نور، نوک، نوکر، کنسرو

  ۱۰۶- قاب، قلب، لقب، قالب، قلاب، قالی، بقالی

  ۱۰۷- دیو، دیر، داور، یاور، رویا، دریا، دارو، اردو، رادیو، دیوار

  ۱۰۸- کنج، جنگ، جشن، گنج، گنجشک

  ۱۰۹- رنج، جان، نجار، روان، نوار، جارو، جوان، جانور

  ۱۱۰- دکه، درک، شهر، کره، شکر، شهرک، درشکه

  ۱۱۱- گره، رنگ، سنگ، سرنگ، نرگس، سنگر، سرهنگ، گرسنه

  ۱۱۲- سفت، سفر، راست، فرات، فارس، افسر، سفارت

  ۱۱۳- نرم، سند، رسم، مرد، نمد، دسر، درس، سرد، سمندر

  ۱۱۴- باج، زوج، بازو، جواب، جواز، بازجو

  ۱۱۵- ریه، دیه، دیر، دایه، دریا، دهیار، دایره

  ۱۱۶- گرم، مرگ، خرس، سرخ، مگس، رسم، خرمگس

  ۱۱۷- جان، جنس، باج، سنجاب

  ۱۱۸- کوه، کشو، هوش، کفش، کشف، شکوه، شکوفه

  منبع مطلب : caver.ir

  جواب بازی آمیرزا تمام مراحل

  جواب بازی آمیرزا - جواب آمیرزا - جواب امیرزا 1402 - پاسخ آمیرزا - حل بازی آمیرزا- جواب آمیرزا مرحله -دانلود بازی آمیرزا -بازی آمیرزا برای کامپیوتر - چطوری امیرزا بازی کنیم امیرزا مرحله - جواب بازی آمیرزا قاسمی - جواب آمیرزا 1500 به بعد - آمیرزا 1600 به بعد - حل همه مراحل بازی آمیرزا - آمیرزا برای کامپیوتر

  فهرست مطلب

  جواب بازی آمیرزا – جدیدترین جواب امیرزا، جواب بازی آمیرزا – پاسخ بازی آمیرزا رنگ زرد – حل بازی امیرزا سال 1402 – راهنمایی و کمک بازی آمیرزا از پرتکرارترین سرچ های بازیکنان در زمان عدم توانایی در گذراندن مراحل بازی فکری آمیرزا است. بازی ایرانی آمیرزا در سبک حدس کلمات از حروف درهم داده شده به مخاطب توانسته از سال 1397 تا به امروز هواداران خاص خود را پیدا کند این بازی با در اختیار قرار دادن حداقل 3 حرف به بازیکن از وی حدس کلمات معنی دار را میخواهد و بازیکن باید با حدس درست کلمه مرحله را پشت سر بگذارد. رفته رفته مراحل بازی برای بازکنان سخت شده و برخی از بازیکنان برای عقب نماندن از دیر دوستان و خانواده خود از تقلب در این بازی استفاده می کنند. پیشنهاد ما به شما این است که ابتدا سعی خود را در حل بازی کنید در صورتی که در حل جواب بازی ناتوان بودید از جواب بازی آمیرزا استفاده کنید.جواب بازی آمیرزا تمام مراحل برای دسترسی روی عکس مرحله کلیک کنید

  جواب امیرزا 2400 به بعد – حل استاد آمیرزا مرحله 2400 تا 2500

  جواب امیرزا 2300 به بعد – حل امیرزا رنگ زرد – امیرزا 2300 تا 2400

  بازی-آمیرزا-مرحله-2200-تا-2300

  جواب امیرزا 2100 به بعد – حل آمیرزا 2100 الی 2200

  جواب-بازی-آمیرزا-مرحله-2000-تا-2100

  جواب بازی آمیرزا مرحله 1900 به بعد

  جواب بازی آمیرزا مرحله 1800 به بعد

  بازی-آمیرزا-مرحله-1700-تا-1800

  جواب بازی آمیرزا مرحبه 1600 به بعد

  بازی آمیرزا مرحله 1500 تا 1600

  جواب بازی آمیرزا مرحله 1400 تا 1500

  جواب بازی آمیرزا مرحله 1300 تا 1399

  جواب بازی آمیرزا مرحله 1200 تا 1299

  جواب بازی آمیرزا مرحله 1100 تا 1199

  جواب بازی آمیرزا مرحله 1000 تا 1099

  جواب بازی آمیرزا مرحله 900 تا 999

  جواب بازی آمیرزا مرحله 800 تا 899

  منبع مطلب : favino.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 6 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید