این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  در نماز های روزانه چه امری را روزی ده بار از خداوند طلب میکنیم

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  در نماز های روزانه چه امری را روزی ده بار از خداوند طلب میکنیم را از این سایت دریافت کنید.

  پاسخ سؤالات پیام های آسمانی هفتم 1394درس هفتم تا15

  درس هفتم : برترین بانو خودت را امتحان کن صفحه 87 1- چرا حضرت زهرا ( س ) هرگز از امیر المومنین چیزی درخواست نمی کرد ؟ پاسخ : تامباداامام علی )ع(

  پاسخ سؤالات پیام های آسمانی هفتم 1394درس هفتم تا15

  درس هفتم : برترین بانو

  خودت را امتحان کن صفحه 87

  1- چرا حضرت زهرا ( س ) هرگز از امیر المومنین چیزی درخواست نمی کرد ؟ پاسخ : تامباداامام علی )ع( نتواندخواسته ی حضرت فاطمه رابرآورده کندوشرمنده ی او شود.

  2- دلیل ازدواج حضرت زهرا ( س ) با امیر المومنین با وجود اینکه خواستگاران ثروتمندی داشت چه بود ؟

  پاسخ : به این دلیل که امام علی )ع( ایمان رابرثروت برتری می داد.

  3-پنج مورد از ویژگی های اخلاقی حضرت فاطمه ( س ) را بنویسید ؟

  پاسخ : 1- حیاوعفت2-علاقه ی شدیدبه پیامبر3-حضوردراجتماع 4- ساده زیستی 5-ایثارو بخشندگی

  سوالات متن درس

  1- پیامبر(ص) کارها را چگونه میان حضرت علی وفاطمه تقسیم کردند.

  پاسخ : کارهای بیرون از خانه را به عهده حضرت علی (ع ) و کارهای درون خانه را به عهده حضرت فاطمه ( س ) قرار داد .

  2- حضرت محمد(ص) درباره فضیلت وشخصیت حضرت فاطمه زهرا چه می فرمایند؟

  پاسخ : فاطمه سرور زنان اولین و آخرین و برترین بانوی جهان اسلام است .

  3- یک نمونه از ایثار وبخشندگی حضرت فاطمه(س)رابنویسید.

  پاسخ : دادن گردنبند گران بها به شخص فقیر

  4- توضیح دهید که حضرت فاطمه چگونه به خانواده وخانه داری اهمیت می دادند.

  پاسخ : کار در منزل را عیب

  5- دو مورد از رنج ها وسختی های حضرت فاطمه رابنویسید.

  پاسخ : سختی محاصره اقتصادی ، از دست دادن مادر

  6- جاهای خالی حدیث راکامل کنید.

  ♣ خداوند فاطمه رادوست دارد و............... رانیز دوست دارد.خداوندبا ................ فاطمه خشنود و با .....................اوخشمگین می شود.♣

  پاسخ : دوستداران فاطمه – خوشحالی – خشم

  سئوالات کامل کردنی(جای خالی)

  1- حضرت فاطمه پس ازتقسیم کارهامی فرمایند:خوشحالم از اینکه رسول خدا مرا از روبروشدن با........... بی نیاز ساخت.

  پاسخ : مردان نا محرم

  2- باتوجه به سخن پیامبر(ص)سرور و سید زنان بهشت حضرت...........می باشند.

  پاسخ : فاطمه

  3- پیامبرمی فرمایند: خداوندفاطمه رادوست داردو.................... را نیز دوست دارد.

  پاسخ : دوستداران فاطمه

  4- حضرت فاطمه سعادت زنان را در دوری از ................ می دانستند.

  پاسخ : مردان نا محرم

  سوالات چهار گزینه ای

  1- باتوجه به سخن پیامبر:سرور زنان بهشتی چه کسی می باشد.

  الف)حضرت خدیجه ب)حضرت فاطمه ج)حضرت رقیه د)حضرت زینب

  2- این سخن حضرت فاطمه که می فرمایند:"خوشحالم از اینکه رسول خدا مرا از روبرو شدن با مردان نامحرم بی نیاز ساخت"گویای کدام ویژگی ایشان است.

  الف)حیا وعفت ب)حضور دراجتماع ج)ساده زیستی د)علاقه شدید به پیامبر

  3- پیامبر (ص)درباره چه کسی می فرمایند:"خداوند اورا دوست دارد ودوستداران او را نیز دوست دارد".

  الف)حضرت خدیجه ب)حضرت فاطمه ج)امام حسین د)امام حسن

  4- (ایشان به هنگام جنگ برای رزمندگان نان می فرستاد وبه هنگام نیازدر پشت صحنه جبهه به مداوا وآبرسانی مجروحان مشغول می شد)این جملات کدام ویزگی حضرت فاطمه را توصیف می کند.

  الف)حیا وعفت ب)حضور دراجتماع ج)ساده زیستی د)علاقه شدید به پیامبر

  5-کدام عبارت به" ساده زیستی "حضرت فاطمه اشاره دارد.

  الف) خوشحالم از اینکه رسول خدا مرا از روبرو شدن با مردان نامحرم بی نیاز ساخت

  ب) هنگام نیازدر پشت صحنه جبهه به مداوا وآبرسانی مجروحان مشغول می شد

  ج) احکام دین را به زنان می آموخت وبه پرسش های آنان پاسخ می گفت

  د)خانه حضرت فاطمه فرش آن حصیری بود که تنها نیمی از اتاق را می پوشاند .

  6-کدام عبارت به ویژگی" حیا وعفت "حضرت فاطمه اشاره دارد.

  الف)خوشحالم از اینکه رسول خدا مرا از روبرو شدن با مردان نامحرم بی نیاز ساخت .

  ب) هنگام نیازدر پشت صحنه جبهه به مداوا وآبرسانی مجروحان مشغول می شد

  ج) احکام دین را به زنان می آموخت وبه پرسش های آنان پاسخ می گفت

  د)هرگاه غذای نیکوئی تهیه می کرد رسول خدا را نیز دعوت می کرد

  7- علت خوشحالی حضرت فاطمه (س)از " تقسیم کارها ی خانه "توسط حضرت محمد(ص)چه بود.

  الف)راحت شدن از کارها ب)روبرو نشدن با مردان نا محرم

  ج)حضور بیشتر دراجتماع د)انجام ندادن کارهای سنگین

  8- باتوجه به سخن پیامبر(ص)نتیجه دوستی باحضرت فاطمه(س) چیست.

  الف)ایجاد علاقه به پیامبر(ص) ب)باحیا وعفت شدن

  ج)خشنودی خدا د)ساده زیست شدن

  9- دادن گردنبند گران بها توسط حضرت فاطمه (س)به شخص فقیر نشان دهنده کدام ویژگی ایشان می باشد.

  الف)حیا وعفت ب)حضور دراجتماع

  ج)ساده زیستی د)ایثار وبخشندگی

  سوال صحیح و غلط

  1- حضرت فاطمه(س) نسبت به پدرش همچون یک مادر مهربان بودند.ص( ) غ( )

  2-حضرت فاطمه (س)از تقسیم کارها توسط حضرت محمد(ص)خشنود شدند. ص( )غ( )

  فعالیت کلاسی فعالیت اول

  به نظر شما چرا خداوند با خوشحالی حضرت فاطمه سلام الله علیها خشنود و با خشم ایشان خشمگین می شود ؟ در باره این موضوع با همکلاسی هایتان صحبت کنید .

  با استناد به فرموده پیامبر ( ص ) می توان دلیل آن را دریافت . ایشان می فرماید:خداوند فاطمه را دوست دارد و دوستداران فاطمه را نیز دوست دارد ، خداوند با خوشحالی فاطمه خشنود و با خشم او خشمگین می شود .

  فعالیت دوم

  با توجه به آیات ذیل که ویژگی های مؤمنان را ذکر کرده است . بگویید هر آیه به کدام قسمت داستان اشاره دارد .

  الف : سوره مبارکه حشر آیه ۹ ( کمک کردن به پیر مرد )

  ب : سوره مبارکه آل عمران آیه ۹۲ ( دادن گردنبند ارزشمن به پیر مرد )

  ج : سوره مبارکه نمل آیه ۸۹ ( بازگشت گردنبند به حضرت زهرا )

  درس هشتم : افتخار بندگیخودت را امتحان کن صفحه 961- نشانه های بلوغ شرعی را به صورت خلاصه بیان کنید ؟ الف روییدن مو در برخی از قسمت های بدن ب : فعال شدن برخی هورمون ها در بدن که در پسران و دختران متفاوت است ج : رسیدن به سن بلوغ این سن برای پسران و دختران به شرح ذیل است پسران : پایان پانزده سال قمری یعنی ۱۴ سال و ۶ ماه و ۱۵ روز هجری خورشیدی 

  منبع مطلب : zare1390.blogfa.com

  درسنامه آموزشی دین و زندگی (1) کلاس دهم عمومی کلیه رشته ها درس 9: آهنگ سفر با پاسخ

  مقایسه (صفحه‌ی 99 کتاب مشترک و 97 انسانی) | تدبّر (صفحه‌ی 100 کتاب مشترک و 98 انسانی) | بررسی (صفحه‌ی 101 کتاب مشترک و 99 انسانی) | تفکر در احادیث (صفحه‌ی 102 کتاب مشترک و 100 انسانی) | اندیشه و تحقیق (صفحه‌ی 106 کتاب مشترک و 104 انسانی) | قرائت و ترجمه (آیات 133 تا 141 سوره‌ی آل عِمران) | پیامبر و اهل بیت ایشان، برترین اسوه‌ها | دفتر برنامه‌ریزی

  درسنامه آموزشی دین و زندگی (1) کلاس دهم عمومی کلیه رشته ها

  درس 9: آهنگ سفر با پاسخ

  آخرین ویرایش 9 دی 1400

  گزارش خطا 120140 دین و زندگی (1) درس 1: هدف زندگی درس 2: پر پرواز

  درس 3: خود حقیقی (فقط انسانی)

  درس 4: پنجره‌ای به روشنایی

  درس 5: آیندۀ روشن درس 6: منزلگاه بعد درس 7: واقعۀ بزرگ درس 8: فرجام کار درس 9: آهنگ سفر

  درس 10: اعتماد بر او (فقط انسانی)

  درس 11: دوستی با خدا

  درس 12: یاری از نماز و روزه

  درس 13: فضیلت آراستگی

  درس 14: زیبایی پوشیدگی

  پاورپوینت دوره آموزشی، دین و زندگی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری

  مدرس: علی رجبی

  مدت دوره: 183 اسلاید (13 فایل)

  زبان انگلیسی (1)

  1708 تست رایگان

  منطق

  1270 تست رایگان

  علوم و فنون ادبی (1)

  835 تست رایگان

  زیست شناسی (1)

  3602 تست 252,140 تومان

  ریاضی و آمار (1)

  750 تست رایگان

  عربی (1)

  1089 تست رایگان

  اقتصاد

  772 تست رایگان

  فارسی (1)

  1494 تست رایگان

  دین و زندگی (1)

  1373 تست رایگان

  جامعه شناسی (1)

  922 تست رایگان

  تاریخ (1)

  2074 تست رایگان

  جغرافیای ایران

  1217 تست رایگان

  ریاضی (1)

  1696 تست رایگان

  عربی (1)

  863 تست رایگان

  شیمی (1)

  1756 تست رایگان

  فیزیک (1)

  1453 تست رایگان

  هندسه (1)

  632 تست رایگان

  تاریخ اسلام (1)

  155 تست رایگان

  هنر

  152 تست رایگان

  تفکر و سواد رسانه‌ای

  443 تست رایگان

  قرائت و ترجمه (آیات 133 تا 141 سوره‌ی آل عِمران)

  وَ سَارِعُوا إِلَی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ ﴿133﴾ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ فِی السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَ الْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ ﴿134﴾ وَ الَّذِینَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ یُصِرُّوا عَلَی مَا فَعَلُوا وَ هُمْ یَعْلَمُونَ ﴿135﴾ أُولَئِکَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِینَ ﴿136﴾ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِکُمْ سُنَنٌ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ ﴿137﴾ هَذَا بَیَانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدًی وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِینَ ﴿138﴾ هَذَا بَیَانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدًی وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِینَ ﴿139﴾ إِنْ یَمْسَسْکُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَ تِلْکَ الْأَیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ وَ لِیَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ یَتَّخِذَ مِنْکُمْ شُهَدَاءَ وَ اللَّهُ لَا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ ﴿140﴾ وَ لِیُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ یَمْحَقَ الْکَافِرِینَ ﴿141﴾

  منبع مطلب : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  درسا 4 روز قبل
  0

  هدایت به راه مستقیم

  مهدی 7 روز قبل
  6

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید