این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  سوالات درس دوم جامعه شناسی دهم

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  سوالات درس دوم جامعه شناسی دهم را از این سایت دریافت کنید.

  نمونه سوال درس 2 جامعه شناسی دهم

  نمونه سوال درس 2 جامعه شناسی دهم

  نمونه سوال مورد نظر خود را انتخاب کنید

  نمونه سوال کامل درس 6 جامعه شناسی دهم

  معلم دوست داشتنی

  نمونه سوال درس دوم جامعه شناسی دهم

  معلم دوست داشتنی

  نمونه سوال درس2 جامعه شناسی دهم با جواب

  استاد محمد حسین سلطانی

  سوالات تستی درس سوم جامعه شناسی دهم

  استاد محمد حسین سلطانی

  نمونه سوال درس 2 جامعه شناسی دهم با جواب

  استاد معصومه صمدی

  دیگر محتواهای این درس

  ویدئو جامعه شناسی دهم

  جزوات جامعه شناسی دهم

  گام به گام جامعه شناسی دهم

  آزمون انلاین جامعه شناسی دهم

  منبع مطلب : paadars.com

  سوالات متن درس دوم جامعه شناسی دهم انسانی

  سوالات متن درس دوم جامعه شناسی دهم انسانی به همراه پاسخ و کامل ترین جزوه پرسش و پاسخ درس دوم جامعه شناسی 1 پایه دهم رشته انسانی درس پدیده‌های اجتماعی

  سوالات متن درس دوم جامعه شناسی دهم انسانی

  افزودن به لیست علاقه‌مندی ها

  haladars آبان 3, 1400 دقیقه مطالعه

  در این نوشته با سوالات متن درس دوم جامعه شناسی دهم انسانی همراه شما انسانی های دهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس دوم جامعه شناسی دهم با 31 سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

  سوالات متن درس دوم جامعه شناسی دهم

  1 -کنش اجتماعی چیست؟

  پاسخ:کنشی انسانی که دیگران راتحت تاثیر قرارمی دهد.

  2 -برای کنش های بیرونی وکنش های درونی مثال بزنید.

  پاسخ: نشستن،راه رفتن،غذاخوردن کنش هایی بیرونی هستند.فکرکردن،غصه خوردن،پشیمان شدن،امیدوارشدن کنش هایی درونی هستند.

  3 -برای کنش های فردی واجتماعی مثال بزنید.

  پاسخ:قدم زدن،مسواک زدن،فکرکردن کنش هایی فردی هستند.سالم کردن،تدریس کردن،پاسخ دادن کنش هایی اجتماعی هستند.

  4 -آیا کنش های اجتماعی حتمابایددرحضورفیزیکی دیگران صورت گیرد؟ مثال بزنید.

  خیر.رعایت مقررات حتی بدون حضوردیگران نیزکنشی اجتماعی محسوب می شود. دیگران اگرفیزیکی هم حضورنداشته باشند حضورذهنی  برای کنشگرمی توانند داشته باشند وبرکنش های او تاثیرخواهندداشت.

  5 -آیا کنش هایی که درحضوردیگران ولی بدون توجه به آنها اتفاق می افتدکنش اجتماعی اند؟

  پاسخ:کنشی که موجب ایجادآگاهی وتاثیرپذیری دردیگران نشود کنش اجتماعی نیست.بنابراین اگر من کنشی درحضوردیگری انجام دهم که او رامتاثر نسازد این کنش من جنبه ی اجتماعی نخواهدداشت.

  6 -باذکرمثالی توضیح دهید که شما چگونه با گذشتگان ارتباط اجتماعی برقرارمی کنید؟

  پاسخ:وقتی مابرای

  گذشتگان خودبزرگ داشت برگزارمی کنیم یا فاتحه ای نثارآنها می کنیم یا طلب آمرزش برای آنهاداریم درحال برقراری ارتباط با گذشتگان هستیم.

  7 -باذکرمثالی توضیح دهید که شما چگونه با آیندگان ارتباط اجتماعی برقرارمی کنید؟

  پاسخ:وقتی کنشی انجام می دهیم که برای آیندگان عواقبی به دنبال داردمثال مطلبی می نویسیم تا آنهاراازحال خودباخبرسازیم .یا با مصرف بی  رویه آب وانرژی محیط زیست نامناسبی برای آنهابه ارمغان می گذاریم،درحال برقراری ارتباط با آیندگان هستیم.

  9 -باذکرمثالی توضیح دهید که شما چگونه با معاصران ارتباط اجتماعی برقرارمی کنید؟

  پاسخ:من درحال تایپ این متن هستم وشمادرحال خواندن آن هستیدپس شمادرحال تاثیرپذیری ازکنش من هستید.

  10 -آیا قواعد وشکل ارتباط اجتماعی مابادوست ودشمن یکسان است؟ مثال بزنید.

  خیر)به قول حافظ شیرازی(بادوستان مروت بادشمنان مدارا.به قول جامعه شناسان ازدشمنان فاصله می گیریم وبه دوستان نزدیک می شویم.

  11 -آیا قواعد وشکل ارتباط اجتماعی ماباغریبه وآشنا یکسان است؟

  مثال بزنید:خیر ارتباط با غریبه ها ساده است ولی ارتباط با آشنایان پیچیده تر وگسترده تراست.

  11 -آیا قواعد وشکل ارتباط اجتماعی مابامومن وکافر ومنافق یکسان است؟ مثال بزنید.

  خیربه مومن اعتمادداریم وارتباط گسترده ای برقرارمی سازیم)البته اگر خودمومن باشیم(با کافر ومنافق ارتباطمان راقطع می کنیم.)اگر  خودمان کافریامنافق نباشیم.(به کافرومنافق اعتمادنداریم ودرصدد برقراری ارتباط پایدارباآنهانیستیم.

  12 -منظور از پدیده های اجتماعی چیست؟

  پاسخ :به کنش ها وپیامدهای کنش )تاثیرات اجتماعی کنش ها) پدیده ی اجتماعی گفته می شود.مانند: کنش ها،نقش ها،ارزش ها،هنجارها،فرهنگ ،عقاید،گروه های اجتماعی،نظام ها ونهادهای اجتماعی و….

  13 -خردترین پدیده ی اجتماعی چیست.

  پاسخ : کنش اجتماعی

  14 -چرابرخی ازپدیده ها راپدیده های اجتماعی می نامند؟

  پاسخ: زیرا برخی ازپدیده های موجوددر اطراف ما درکنش های انسان ها نسبت به یکدیگر تاثیردارندودیگران رابه واکنش وامی دارندمثال خط کشی خیابان یک پدیده اجتماعی زیرادیگران را به واکنش وتغییررفتار وامی دارد.

  15 -پدیده ای اجتماعی مثال بزنیدوفرصت ها ومحدودیت هایی که ایجادمی کندرابنویسید:

  پاسخ:قوانین راهنمایی ورانندگی یک پدیده ی اجتماعی است که فرصت آن کمک به سلامتی وترددسالم است ولی محدودیت آن گاهی کاهش سرعت یا سپری شدن بیشترزمان است.یا پدیده ی رعایت حجاب ..

  16 -مفاهیم ارزش ،هنجار،نماد،نقش اجتماعی،جامعه پذیری،کنترل اجتماعی راتوضیح دهیدوبرای هریک مثال بزنید.

  پاسخ:ارزش های اجتماعی: پدیده های مطلوب وخواستنی که موردپذیرش افرادجامعه اند واعضای جامعه می خواهندبه آنهادست یابند.)گرایش نسبت به آنهادارند.(مانندتعلیم وتربیت  ،موفقیت،اخالص،سخاوت،سعادت،هنجارهای اجتماعی:شیوه های انجام کنش های اجتماعی هستند که موردقبول افرادجامعه اندوراه های رسیدن به ارزش های اجتماعی محسوب می شوند.

  مانندقوانین ومقررات،الگوهای رفتاری(ارزش  های اجتماعی ذهنی هستندودرذهن انسان اعتبارمی یابندولی هنجارهای اجتماعی عینی ،ملموس ومحسوس هستند وجنبه بیرونی دارند).

  نماد: نشان ها وعالیمی هستندکه به کمک آنها پیام ها ومعانی به دیگران منتقل می شوند.مانندعلائم راهنمایی ورانندگی،پرچم .

  نقش اجتماعی : عنوان وبرچسبی است که درموقعیت وجایگاه های اجتماعی برافرادنهاده می شودوبرای آنهامجموعه ای ازوظایف وحقوق اجتماعی رابه وجودمی آورد.مانند: نقش فرزند،پدر،مادر،معلم،پلیس و…

  جامعه پذیری:فرایند ومراحلی که فردبرای مشارکت درزندگی اجتماعی طی می کندوبا نقش ها،ارزش ها،هنجارها وعقاید  و…جامعه آشنامی شود.)فرایندی که هویت اجتماعی فردرامی سازد.(مثال درخانواده ازطریق تعامل با اطرافیان با نقش  فرزندی وشهروندی ومسلمانی و…آشنامی شویم.یادرمدرسه برای نقش پذیری های اقتصادی وسیاسی وآموزشی وخانوادگی و…آشنا می شویم.

  کنترل اجتماعی: مجموعه فعالیت هایی که فردرابرای انطباق باانتظارات وپذیرش فرهنگ جامعه آماده می سازد.(اقداماتی که ماراواداربه رعایت فرهنگ ومقررات اجتماعی می کند.)مثال برای درس خوان ترشدن  دانش آموزمعلم بانمره یاجایزه اوراتشویق می کندویااوموردمواخذه قرارمی دهد.

  17 -کنش اجتماعی، هنجارهای اجتماعی وارزش های اجتماعی با یکدیگرچه ارتباطی دارند؟ مثال بزنید:

  منبع مطلب : haladars.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  🤔🤔🤔

  ناشناس 2 ماه قبل
  -1

  سلام

  ههه 3 ماه قبل
  1

  بلد

  ابوالفضل 3 ماه قبل
  2

  جواب سوال۱۷لطفا

  مهدی 3 ماه قبل
  -2

  اگر کنش اجتماعی نباشد هیچ هنجاری شکل نمی گیرد و هیچ یک از لرزش های اجتماعی مانند عدالت ،امنیت وآزادی محقق نمیشود

  ناشناس 3 ماه قبل
  -1

  سلام

  nafas 4 ماه قبل
  0

  جواب

  سوگند 4 ماه قبل
  1

  عالی

  مهدی بخشی 4 ماه قبل
  1

  ارتباط انسان با دیگران

  مهدی 4 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید