این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  لیست فروشگاه های کالا کارت بانک مهر ایران

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  محمد

  لیست فروشگاههای زنجیرهای کالاکارت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  لیست فروشگاه های کالا کارت بانک مهر ایران را از این سایت دریافت کنید.

  کالا کارت مهر – فروشگاه اینترنتی های بای

  کالا کارت مهر

  کالا کارت مهرایران یک طرح خرید اقساطي كالا يا دريافت خدمات است كه توسط بانك قرض الحسنه مهرايران و در راستاي حمايت از رونق توليد و اشتغال زايي و همچنين افزايش قدرت خريد مردم كشورمان طراحي شده است.در این طرح مشتریان بدون نیاز به سپرده گذاري مي توانند، با توجه به سهميه ماهانه شعب، از وام قرض الحسنه براي خريد کالا يا خدمات استفاده نمايند.

  هدف ، مخاطبان و مزیت طرح

  ——————————————————————————————————————————————————————————————

  هدف از طرح:

  ۱- افزایش فروش تولیدکنندگان و فروشندگان کالا و خدمات ایراني

  ۲- افزایش قدرت خرید مشتریان با استفاده از پرداخت اقساطي بدون سود

  ——————————————————————————————————————————————————————————————

  مخاطبان طرح:

  ۱- همه افرادی که قصد خرید کالا یا خدمات دارند مي توانند بجاي خريد نقدي، از خريد اقساطي بدون سود در اين طرح استفاده نمايند. (با توجه به تنوع پذيرندگان طرح)

  ——————————————————————————————————————————————————————————————

  مهمترین مزیت کالا کارت مهرایران نسبت به طرح هاي مشابه:

  ۱- پرداخت اقساطی وجه کالا بدون افزایش مبلغ

  ۲– پرداخت تنها ۴ درصد کارمزد

  ۳- تنوع بسیار بالای پذیرندگان

  ——————————————————————————————————————————————————————————————

  جزئیات پرداخت

  ——————————————————————————————————————————————————————————————

  تعداد اقساط:

  ۱- تعداد اقساط طرح کالا کارت یکی از حالت های ۶،۹ و۱۲ ماهه مي باشد.  تعداد پذيرندگان در هر حالت، متفاوت است.

  ——————————————————————————————————————————————————————————————

  مبلغ کالاکارت مهرایران:

  ۱- حداکثر مبلغ در این طرح، ۳۰۰ میلیون ريال مي باشد.

  ——————————————————————————————————————————————————————————————

  نحوه دریافت و استفاده از کالاکارت مهرایران:

  ۱– مراجعه به هر یک از شعب بانک مهرایران در سراسر کشور و درخواست كالاكارت

  ۲-  تشکیل پرونده تسهیلاتی

  ۳-  دریافت کالاکارت

  ۴-  مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد کالاکارت و خرید کالاهای مورد نياز(مشاهده ليست پذيرندگان در انتهاي صفحه)

  ——————————————————————————————————————————————————————————————

  نکات بسیار مهم

  ——————————————————————————————————————————————————————————————

  ۱-  بانک مسئولیتی در قبال بهای کالا و موجودي انبار فروشندگان و خدمات ارايه شده توسط پذيرندگان در طرح کالا كارت ندارد. لطفاً قبل از دريافت وام قرض الحسنه كالا كارت درخصوص بررسي دقيق پذيرنده ها اقدام نماييد.

  ۲-  در صورت خرید یا عدم خرید کالا و خدمات، اقساط وام يک ماه پس از دريافت کالا كارت آغاز مي گردد.

  ۳-  در صورت پرداخت منظم اقساط امکان استفاده مجدد از طرح کالا کارت وجود دارد. البته برای این منظور باید اقساط وام قبلي تمام شده باشد. براي استفاده مجدد از طرح نياز به تشكيل پرونده جداگانه يا ضامن جديد نيست.

  ——————————————————————————————————————————————————————————————

  اینفوگرافی

  منبع : hibuy.ir

  اینفوگرافیک / خریـد اعتبـاری و اقسـاطی کالا با طرح کالا کارت مهر ایران

  مخاطبان طرح کالا کارت مهر ایران همـه افـرادی هستند کـه نیـاز بـه خریـد کالا و خدمـات دارنـد و می‌تواننـد بهـای کالا را بـه صــورت اقســاطی پرداخــت کننــد.

  اینفوگرافیک / خریـد اعتبـاری و اقسـاطی کالا با طرح کالا کارت مهر ایران

  تماشا در 8 تیر , 1399 @=img=@#=img=#

  به اشتراک گذاری

  کالا کارت مهـر ایـران یـک طـرح خریـد اعتبـاری و اقسـاطی کالا اسـت کـه توسـط بانـک مهـر ایـران و در راسـتای حمایـت از رونـق تولیـد و اشـتغال‌زایی و همچنیـن افزایـش قـدرت خریـد مـردم کشـورمان طراحـی شـده اسـت.

  هدف این طرح افزایش فروش تولیدکنندگان و فروشندگان کالا و خدمات ایرانی و افزایش قدرت خرید مشتریان با استفاده از پرداخت اقساطی بهای کالا است.

  مخاطبان طرح کالا کارت مهر ایران افـرادی هستند کـه نیـاز بـه خریـد کالا و خدمـات دارنـد و می‌تواننـد بهـای کالا را بـه صــورت اقســاطی پرداخــت کننــد.

  @=img=@#=img=#

   مهمترین مزیت طرح کالا کارت مهر ایران

  مهمتریـن مزیـتکالا کارت مهـر ایـران نسـبت بـه طر ح‌هـای مشـابه حمایـت از کالا در سـایر بانک‌هـا:

  تســهیلات طــر ح کالا کارت بــه صــورت قــرض‌الحســنه و تنهــا بــا 4 درصــد کارمــزد

  پرداخــت می‌شــود کــه باعــث می‌شــود هزینــه کالا بــرای خریــداران بســیار ارزان‌تــر

  از طرح‌هــای خریــد کالای ســایر بانک‌هــا شــود.

  در ایـن طـر ح، بانـک مهـر ایـران عـلاوه بـر حمایـت از فروشـندگان و کمـک بـه رشـد

  فـروش آنهـا، بـا پرداخـت وام قرض‌الحسـنه و بـدون سـود از متقاضیـان و خریـداران

  نیـز حمایـت می‌کنـد.

  تعداد اقساط

  اقساط این طرح در حالت‌های زیر می‌باشد:

  6 ماه 9 ماه 12 ماه

  مبلغ کالا کارت مهـر ایـران

  حداکثر مبلغ در این طرح 200 میلیون ریال می‌باشد.

  نحوه دریافت کالا کارت مهر ایران

  1- مراجعه به هر یک از شعب بانک مهر ایران در سراسر کشور و درخواست کالا کارت.

  2 -تشکیل پرونده تسهیلاتی

  3 -دریافت کالا کارت

  4 -مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد کالا کارت ایرانی و خرید کالاهای مورد نیاز.

  5- پرداخت اقساط یک ماه بعد از واریز وام و ارائه کالا کارت.

  تنوع فروشگاه‌ها

  حوزه‌هــای فعالیــت فروشــگاه‌های ارایــه دهنــده کالا و خدمــات طــرف قــرارداد بــا بانــک قــرض‌الحســنه مهــر ایــران، بــه شــر ح زیــر می‌باشــد:

  فروشگاه‌های لوازم خانگی و آشپزخانه

  فروشگاه‌های اینترنتی

  فروشگاه‌های زنجیره ای

  فروشگاه‌های فروشگاه های کاال و خدمات دیجیتال

  فروشگاه‌های ورزشی، تفریحی و سرگرمی

  مرا کز درمانی، آرایشی و بهداشتی

  فروشگاه‌های فرش، مبلمان و دکوراسیون

  مرا کز آموزشی، هنری و لوازم مرتبط

  فروشگاه‌های کشاورزی و دامپروری

  فروشگاه‌های خودرو و ابزار یدکی

  فروشگاه‌های پوشاک

  فروشگاه‌های خدمات ازدواج

  فروشگاه‌های ساختمانی

  نحوه استفاده از خدمات طرح کالا کارت مهر ایران

  ارایه درخواست و اخذ تائیدیه شعبه (پس از مشاهده فروشندگان)

  ارایه مدارک تسهیلات و ضمانت‌های لازم

  دریافت تسهیلات توسط مشتری و لیست اقساط از شعبه

  مراجعـه بـه سـایت بانـک قـرض الحسـنه مهـر ایـران و یـا نرم‌افـزار همـراه بانـک و مشـاهده لیسـت فروشـگاه‌هـا از مسـیر زیـر:

  ســایت بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران ← خدمــات بانکــی ← تســهیلات قرض‌الحســنه کالا کارت ← جســت‌وجوی شــعب پذیرنــدگان کالا کارت ←  نرم‌افزار همراه بانک ← کالا کارت

  خریـد از یـک یـا چنـد فروشـگاه دارای قـرارداد بـا اسـتفاده از توکـن یکبـار مصـرف

  پرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه.

  نحوه خرید توسط مشتری با توکن یکبارمصرف

  1- مشــتری بــه فروشــگاه معرفــی شــده توســط بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران مراجعــه می‌کنــد، محصــول مــورد نظــر خــود را انتخــاب می‌نمایــد و از پذیرنــده درخواسـت می‌کنـد، هزینـه کالا‌ها و خدمـات خریـداری شـده را بـا کالا کارت بانـک قــرض الحســنه مهــر ایــران پرداخــت نمایــد.

  2 – شماره کد ملی خود را به پذیرنده اعلام می‌نماید.

  3- در ایـن لحظـه پیامکـی از طـرف بانـک بـه مشـتری در خصـوص مبلـغ خریـداری شـده از فروشـگاه بـه همـراه کـدی چنـد رقمـی ارسـال می‌گـردد.

  4 -در صــورت تائیــد اطلاعات ارســالی توســط پیامــک، کــد چنــد رقمــی دریافتــی

  بـه فروشـگاه اعـلام و خریـد انجـام شـده و مبلـغ خریـد از مانـده کالا کارت مشـتری کسـر مـی‌گـردد.

  5 – مشـتری در هـر لحظـه مـی‌توانـد مانـده کالا کارت خـود را از محـل زیـر مشـاهده نمایـد.

  ســایت بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران ← خدمــات بانکــی ← تســهیلات قــرض‌الحســنه ← کالا کارت ← جســت‌وجوی شــعب پذیرنــدگان کالا کارت ← نرم افزار همراه بانک ← کالا کارت

  بــرای مشــاهده لیســت فروشــگاه‌ها بــه ســایت بانــک مهــر ایــران بــه آدرس مراجعه نمایید و یا کد QR زیر را اسکن نمایید.

  @=img=@#=img=#

  به اشتراک گذاری

  منبع : asrebank.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  کریمی 2 روز قبل
  0

  لیست فروشگاه های طرف قرارداد درشهرکرد

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  لیست فروشگاههای طرف قراردادکالاکارت بانک مهردرنجف اباد

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  من لیست فروشگاه کالا کارت شهر بابل رو میخوام

  امیر سجاد 3 ماه قبل
  -1

  لیست فروشگاه‌های طرف قرارداد با کالا کارت بانک مهر استان مازندران

  fir 3 ماه قبل
  0

  لیست فروشگاها که نیست؟

  فقط کالای ایرانی باید خرید؟

  هرمز 5 ماه قبل
  0

  آدرس فروشگاهای لوازم خوانه

  فاطمه 5 ماه قبل
  -2

  سلام می‌توان از فروشگاه کالا کارت با کد ملی خرید کرد

  حیدری 5 ماه قبل
  0

  سلام میشه لیست فروشگاهای طرف قرار داد با بانک مهر ایران در تهران بفرستید ممنون

  محمد 5 ماه قبل
  -2

  لیست فروشگاه‌های طرف قرارداد در استان مازندران و شهر بابل.

  ناشناس 6 ماه قبل
  -1

  زهرا آدرس فروشگاه های مبلمان

  علی تقی زاده علیائی 6 ماه قبل
  0

  لطفا لیست فروسگا های طدف قرارداد بانک مهر ایران در ارومیه را ارایه نمایید

  محمد 8 ماه قبل
  4

  لیست فروشگاههای زنجیرهای کالاکارت

  حسین 8 ماه قبل
  0

  از پایین تا بالای نظام را لجن گرفته. فقط ما مردم فقیر بدبخت که روی نفت و گاز و مغدن خوابیدیم باید صبح تا شب سگ دو بزنیم واسه دو ریال پول که شما کلاشها مثل کفتار از جیب زن و بچمون بیارین بیرون

  علی 8 ماه قبل
  0

  فرش

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  هیچ ادرسی ثبت نکردین

  علی 11 ماه قبل
  2

  لب تاب

  محسن 12 ماه قبل
  -2

  استفاده ار کالا کارت خوبه ولی بانک خوبه مهرایران باید بیشتر دقت کنه درمورد فروشگاههای اینترنتی چون من از سایت کیمیا آنلاین که بانک معرفی کرده بود خرید کردم متاسفانه کلاه بردار بود بعد از دو ماه با شکایت و دردسر تونستم اعتبار کالا کارت مو بر گردونم .که باعث خسارت فراوانی به من شد

  مهدی 1 سال قبل
  3

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید