این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  معنی اهورا مزدا

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  معنی اهورا مزدا را از این سایت دریافت کنید.

  اهورامزدا

  معنی اهورامزدا - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

  اهورامزدا

  /~ahurAmazdA/

  مترادف اهورامزدا: آفریدگار، ایزد، پروردگار، خدا، یزدانمتضاد اهورامزدا: اهریمن

  بستن تبلیغات

  فارسی به انگلیسی

  ahura mazda or ormazd

  فرهنگ اسم ها

  اسم: اهورامزدا (پسر) (فارسی) معنی: اهورامزد، هرمزد، اورمزد، هرمز، معنی اصلی این کلمه سرور دانا است و در متون زردشتیان به معنی خدای بزرگ استعمال شده است برچسب ها: اسم، اسم با ا، اسم پسر، اسم فارسی

  لغت نامه دهخدا

  ( آهورامزدا ) آهورامزدا. [ م َ ] ( اِخ ) اورمزد. یزدان. رب اعلی. رب الارباب. فاعل خیر. مقابل آهرمن ، فاعل شر، دیو. و هفت فرشته یا امشاسپند وسایط فیض او بدیگر مخلوق باشند.

  اهورامزدا. [ اَ م َ ] ( اِخ ) در فارسی به صورتهای اهورامزد، هُرمَزد، هُرمُزد، اورمزد، هورمزد و هرمز به معنی خدا آمده است. در اوستااهورمزده نامیده میشود ودر سنگ نبشته های پادشاهان هخامنشی ائورمزده خوانده شده. این واژه در فرهنگهای فارسی علاوه بر این که به معنی خدا ضبط شده به معنی زاوش و برجیس بمعنی ستاره مشتری آورده اند و وجه تسمیه ستاره مشتری به هرمزد درست معلوم نیست ، چه بین اهورمزدای ایرانیان که خدای ماوراء طبیعی است و زؤس یونانیان و ژوپیتر رومیان که خداوندان طبیعت هستند،رابطه ای موجود نیست. معنی اصلی کلمه سرور داناست و نام خدای بزرگ ایرانیان باستان و زردشتیان که خالق زمین و آسمان و آفریدگان است. امشاسپندان و ایزدان نیز آفریده اویند. ( از حاشیه برهان قاطع و مزدیسنا وفرهنگ فارسی ). و رجوع به مزدیسنا و فهرست آن شود.

  بستن تبلیغات بستن تبلیغات

  فرهنگ فارسی

  مرکب از(اهورا ) بمعنی سروربزرگ، خداوند و،مزدادانای بزرگ، دانای کل، هردوکلمه به معنی خدای یکتااست

  خدای بزرگ ایرانیان باستان و زردشتیان خالق زمین و آسمان و آفریدگان . امشاسپندان و ایزدان نیز آفریده اویند او عین قدرت و دانش و منبع خیر و راستی و تقدس و تقوی است .

  در فارسی بصورتهای اهورا مزد هرمزد اورمزد هور مزد هرمز بمعنی خدا آمده است .

  فرهنگ معین

  (اَ هُ مَ ) [ په . ] (اِمر. ) = اهورمزدا. هرمزد. اورمزد. هرمز. هورمزد: مرکب از اهورا به معنی سرور بزرگ و مزدا به معنی دانای کل . خدای بزرگ ایرانیان باستان و زردشتیان . خالق زمین و آسمان و آفریدگان .

  فرهنگ عمید

  در آیین زردشتی، وجودی که صورت ظاهر ندارد و حیات بخش، یکتا، بی همتا، بزرگ، و دانای مطلق است، خداوند.

  دانشنامه عمومی

  اَهورامَزدا (به اوستایی «مَزدا اَهورَه») نیز با نام های: اهورا، اورمَزد، هورمَزد، اورمُزد، هورمُز و هُرمُز و ورمز) نامِ آفریدگارِ نِکویی ها و دادار و پروردگارِ همهٔ هستی در مَزدَیَسنا است.

  یکتاپرستی در دین زرتشت

  زروان فرهنگ ایرانی اشا مزدیسنا

  «اهورامزدا» واژه ای برآمده 'از' دو واژه جداگانه «اَهورا» و «مَزدا» است که ریشه آن به زبان اوستایی کهن در گاتاها بازمی گردد. در گاتاها گاه ترکیب «اهورا مزدا» جدا از هم و به شکل تنهای «اهورَه» یا «مزدا» آمده است ولی در موارد کنار هم ترکیب «مزدا اهورَه» کاربرد فراوان تری دارد. واژه اهورامزدا به گونه «مزدا اهوره» یا «مزدا» ۱۵۵ بار در گاتاها بازگو شده است. مزدا در برخی بندهای گاتاها به معنی حافظه و به حافظه سپردن و نیز به یاد داشتن است. این واژه در سانسکریت مَذِس، به معنی دانش و هوش می باشد؛ بنابراین وقتی که مزدا برای خدا به کار برده شده است از آن معنی هوشیار و آگاه و دانا برداشت کرده اند. اهورا از دید واژه شناسی با واژهٔ اسورا سنسکریت (اسوراها) که نام گروهی از خدایان در برابر گروهی دیگر -"دیو"ها - بوده اند همریشه است که این همریشگی به زبان "نیا-هندوایرانی" و فرهنگ آن -"آندرُنوو"-بازمی گردد. گو اینکه در هندوستان، اسوراها خدایان بد و دیوان خدایان نیک همواره دانسته شده اند، در ایران وارونهٔ این روی داده است. پس اهورامزدا روی هم برابر خدای دانش و خرد است. هم چنین فردوسی در سرآغاز و نخستین بیت شاهنامه، اهورامزدا را «خداوند جان و خرد» ترجمه کرده است.

  اهورامزدا آفریننده جهان است. مزدیسنان اهورا مزدا را می پرستند. اهورامزدا خالق و داور همهٔ چیزهای مادی و معنوی و نیز آفریننده روشنی و تاریکی و برقرارکننده نظم هستی (اشا) است. او با اندیشیدن همه چیز را هستی بخشیده است، پس در واقع او از عدم می آفریند و با خود تنهاست.برای اهورا مزدا در هرمزد یشت، در حدود شصت صفتِ نیک آورده شده و تقریباً همهٔ چیزهای خوب به وی منتسب شده است. همچنین او در مزدیسنا دارای شش صفتِ برجسته زیر است:

  سپنتا مینو یعنی مقدس ترین روان، خشثره ویرنه به گویش امروزی شهریور یعنی شهریار و پادشاهی که باید برگزیده شود، سپنته آرمیتی است یعنی پارسایی مقدس. هورتات بگویش امروزی خرداد به معنی جامعیت و رسایی و امرتات جاودانگی و بی مرگی. او اشه یعنی راستی و درستی و قانون ایزدی و پاکی است. همچنین وهومَنَه است به معنی خوب منش. این صفات در مزدیسنا به نامِ امشاسپندان خوانده می شوند و پایه های کمال در دین زرتشتی برای رسیدن به روشنایی بی پایان است. از این هفت امشاسپندان است که هفت شهر عشق و هفت آسمان و هفت خوان اسفندیار و هفت خوان رستم و هفت سین و هفت کشور و … اقتباس شده است.

  wiki: اهورامزدا

  گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

  بستن تبلیغات

  دانشنامه آزاد فارسی

  اَهورامَزْدا

  (در فارسی باستان، اَهورَمَزدا، پهلوی پارتی اَرَمَزد، پهلوی ساسانی، اُهْرمَزْد/هُرمزد) به معنای سرور دانا، خدای یگانۀ دین زردشتی و خدای بزرگ ایرانیان باستان. در سنگ نبشته های داریوش اول هخامنشی و جانشینانش، مکرر از اهورامزدا یاد و ستایش شده است. در اوستا اهورامزدا دانای کل و بینای کل و آفرینندۀ ازلی و نگهبان همۀ نیکی هاست. اهورامزدا نخست در ذهن خود آنچه را که می خواست خلق کند، اندیشید و به واسطۀ سپنتا مینو، به آفریدگان تجسّد و تجسم بخشید. امشاسپندان، مظاهر تجلی صفات اهورامزدایند و هر یک از آنان بر بخشی از عالم موکّل و پاسدار آنند. سپنتامینو، با انگره مینو (اهریمن) مظهر بدی ها در جنگ است. اهورامزدا آدمیان را مختار می کند که به ارادۀ خود به راه نیکی روند یا در طریق بدی گام نهند، امّا سرانجام نیکی بر بدی پیروز خواهد شد. در گات ها نام اهورامزدا به صورت مزدا اهورا آمده است. نزد زردشت، اهورامزدا یگانه خدای توانا و دانا و آفریننده است. ورای او، در کنار، و بدون او هیچ چیز وجود ندارد. او برترین هستی است و همۀ آفریده های نیک از او هستی می گیرند. در تقویم اوستایی، روز نخست هر ماه، روز اهورامزدا نامیده می شود. احتمال می رود که نام اهورا با اسورا، از ایزدان هند باستان از یک ریشه باشد.

  منبع مطلب : abadis.ir

  اهورامزدا

  اهورامزدا

  از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

  اهورامزدا

  𐬨𐬀𐬰𐬛𐬁 𐬀𐬵𐬎𐬭𐬀

  خداوندگار خِرَد

  نقش برجسته‌ای از اهورامزدا در نقش رستم

  وابستگی مزدیسنا منطقه ایران بزرگ اطلاعات شخصی

  خواهر و برادر اهریمن

  از سلسله مباحث مزدیسنا

  گسترش مباحث اولیه گسترش ایزدان و دیوان گسترش کتاب و عبادت گسترش روایت فلسفی و دینی گسترش تاریخ و فرهنگ گسترش پیروان گسترش مطالب مرتبط درگاه مزدیسنا نبو

  اَهورامَزدا (به اوستایی 𐬨𐬀𐬰𐬛𐬁 𐬀𐬵𐬎𐬭𐬀 «مَزدا اَهورَه»)(نیز با نام‌های: اهورا، اورمَزد، هورمَزد، اورمُزد، هورمُز و هُرمُز و ورمز) نام آفریدگارِ نِکویی‌ها و دادار و پروردگارِ همهٔ هستی در مَزدَیَسنا است. او الوهیت و الهه آفرینش در این دین است.

  واژه‌شناسی[ویرایش]

  «اهورامزدا» واژه‌ای برآمده از دو واژه جداگانه «اَهورا» و «مَزدا» است که ریشه آن به زبان اوستایی کهن در گاتاها بازمی‌گردد. در گاتاها گاه ترکیب «اهورا مزدا» جدا از هم و به شکل تنهای «اهورَه» یا «مزدا» آمده‌است ولی در موارد کنار هم ترکیب «مزدا اهورَه» کاربرد فراوان تری دارد.[۱] واژه اهورامزدا به گونه «مزدا اهوره» یا «مزدا» ۱۵۵ بار در گاتاها بازگو شده‌است.[۲]

  ویژگی‌های اهورامزدا[ویرایش]

  اهورامزدا آفرینندهٔ جهان است. مزدیسنان اهورامزدا را می‌پرستند. اهورامزدا خالق و داور همهٔ چیزهای مادی و معنوی و نیز آفریننده روشنی و تاریکی و برقرارکننده نظم هستی (اشه) است.[۳]

  اهورامزدا و باورها[ویرایش]

  در گات‌ها[ویرایش]

  اهورامزدا انسان ذهن انسان

  سپنتا مینو انگره مینو

  در مزدیسنا[ویرایش]

  بر اساسِ کتابِ بندهشن که در اواخر دوره ساسانیان نوشته شده، نیروی مخالفِ اهورامزدا و زایندهٔ بدی‌ها را اهریمن معرفی می‌کند.[۴]

  اهورامزدا اهریمن

  ایزد مهر

  و دیگر ایزدان امشاسپندان

  ــ وهومنه اشه وهیشته شهریور سپنته آرمیتی هیوروتات امرتات دیوهای کماله ــ اکومن اندردیو ساوول ناگهیس تریز زریز دیو دروغ و دیگر دیوها

  در زروانیسم[ویرایش]

  سومین سنگ‌نگارهٔ «دیهیم‌ستانی» چهارمین سنگ‌نگارهٔ اردشیر از اهورامزدا، کنده شده در نقش رستم. اردشیر و اهورامزدا سوار بر اسب در برابر یکدیگر، جسد اردوان و اهریمن زیر سم اسبان اردشیر و اهورامزدا، اردشیر درحال ستاندن حلقهٔ پادشاهی از اهورامزدا.

  در باورِ زروانیان، اهریمن برادر و رقیبِ اهورا مزدا و پسر زروان[۵] و دارای هویتی جداگانه از اهورا مزدا است.

  بر پایه باورهای کهنِ زروانی و دیگر دین‌های پس از آن چون مانویان «اهورامزدا و اهریمن هردو زادهٔ زروان (خدای زمان) بودند و جهان عرصه جنگ این دو نیروی نیک و بد است ولی سرانجام چیرگی در پایانِ جهان با اهورامزداست و چون اهورامزدا پاکی مطلق است بدی در او راه ندارد. پس هر آنچه که بد است اهریمنی است.» البته این سخن در هیچ جای گاهان نیست و زُروان در زبان اوستایی تنها به معنای است و ارتباطی با خداوند ندارد.

  زروان خدای بی‌اثر اهورامزدا

  بالاترین سرور کیهانی میترا

  میانجی

  خدای پیمان و عهد اهریمن

  خدای جهان مرگ تاریک

  آسمان روز آسمان شب

  جستارهای وابسته[ویرایش]

  آریمانیوس زروان فرهنگ ایرانی اشا مزدیسنا

  منابع[ویرایش]

  ↑ نگاه کنید به اوستا، یسنا ۲۸، بندِ یکم

  ↑ کانون اروپایی برای آموزش جهان بینی زرتشت

  ↑ نگاه کنید به اوستا، یسنا ۴۴

  ↑ نگاه کنید به بندهشن فصل اول

  ↑ روایتِ اِزنیکِ ارمنی را دربارهٔ اسطوره آفرینش ببینید در شناخت اساطیر ایران، جان هینلز، لندن ۱۹۷۵

  پیوند به بیرون[ویرایش]

  درگاه مزدیسنا

  مجموعه‌ای از گفتاوردهای مربوط به در ویکی‌گفتاورد موجود است.

  در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ اهورامزدا موجود است.

  نسخهٔ وب: گاتاهای زرتشت

  گسترش نبو طاق‌بستان گسترش نبو مَزدَیَسنا گسترش نبو الهیات گسترش نبو اساطیر ایران گسترش نبو نام‌های خدا گسترش

  داده‌های کتابخانه‌ای

  رده‌ها: ایزدان ایران باستانایزدان مزدیسناتصورات از خداخداخدایان آفرینشنام‌های خدا در مزدیسنانام‌های خداواژه‌ها و عبارت‌های فارسی

  منبع مطلب : fa.wikipedia.org

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید