این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  وقتی نور چراغ قوه مستقیم تابیده می شود

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  وقتی نور چراغ قوه مستقیم تابیده می شود را از این سایت دریافت کنید.

  درس چهارم علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین

  درس چهارم علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین برای دانش آموزان کلاس دوم ابتدایی از کتاب علوم دوم دبستان به منظور آموزش درس علوم دوم ابتدایی

  دوم ابتداییعلوم دوم

  درس چهارم علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین

  By Admin Last updated مهر 12, 1398

  0Share

  عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

  درس چهارم علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین در یک نگاه

  از آنجا که نور و گرمای زمین از خورشید تأمین می شود

  اختلاف زاویهٔ تابش خورشید به زمین باعث می شود که زمین یکنواخت گرم نشود

  زیرا در زمستان نور خورشید به طورمایل و در تابستان تقریباً به صورت عمودی به زمین می تابد.

  نتیجه آنکه، حرکت زمین بهدور خورشید چهار فصل را به وجودمی آورد.

  اختلاف دمای هوا باعث تشکیل باد می شود.

  جانداران در فصل های مختلف کارهای متفاوتی انجام می دهند.

  جهت وزش بادهمیشه از محل سرد به طرف محل گرم می باشد،

  باد دارای انرژی است و می توان از انرژی آن استفاده نمود.

  اهداف/ پیامدها درس چهارم علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین

  در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

  @[email protected]#=img=#

  جزوه سوالات درس به درس با پاسخ علوم دوم ابتدایی

  مشاهده

  1 به وسیلهٔ آزمایش طراحی شده اثر تغییرات دما بر زندگی یکی از موارد ( انسان، جانور،گیاه) یا چهرهٔ زمین را نشان دهند.

  2 به وسیلهٔ آزمایش های طراح یشده استفاده از تغییرات دمای هوا و تأثیرات آن بر زندگی موجودات را نشان دهند.

  3 به وسیلهٔ آزمایش های طراحی شده راههای مختلف استفاده از تغییرات دمای هوا و چگونگی ایجاد تغییرات در چهره زمین و کاربردهای آن در زندگی را نشان دهند.

  مواد و وسایل آموزشی درس چهارم علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین

  دوچراغ مطالعه، دوسکه، دوشمع با پایه، کبریت، قیچی، چسب، نی، مقوا، کاغذ، دوقطعه چوب، سوزن ته گرد، پنکه، سه جعبه، مقداری خاک، تعدادی بوتهٔ گیاه.

  دانستنی ها درس چهارم علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین

  حرکت انتقالی زمین:

  حرکت سالیانهٔ زمین به دور خورشید بر روی مداری بیضی

  حرکت انتقالی زمین با سرعت 5 که در زمان متوسط 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 45 ثانیه انجام می گیرد.

  زاویۀ تابش آفتاب:

  قسمتی از اشعهٔ خورشید که به زمین می رسند، نسبت به هم حالت موازی دارند

  ولی چون زمین، کرو ی شکل است به قسمت های مختلف آن با زوایای متفاوتی که از صفر تا 90 درجه تغییر می کند می تابند.

  آزمایش های متعدد نشان می دهد زمانی که نور به طور عمود می تابد انرژی بیشتری به واحد سطح می رسد

  و زمانی که به طور مایل به سطح زمین می رسد

  چون باید مساحت بیشتری را در بر بگیرید، انرژی کمتری به واحد سطح می رسد

  و به همین علت است که زمین در نواحی استوایی، انرژی بیشتری از خورشید به دست می آورد و در قطب ها انرژی کمتری به زمین می رسد.

  فصل ها:

  اگر محور زمین، نسبت به صفحهٔ مدار گردش زمین به دور خورشید عمود بود،

  فصل ها به وجود نمی آمدند و هر نقطه همیشه یک نوع آب و هوا داشت.

  در نتیجه در مواقع معینی از سال، قطب شمال رو به سوی خورشید و در مواقع دیگری قطب جنوب رو به سوی خورشید قرار می گیرد.

  انحراف محور زمین همچنین سبب می شود که طول روز و شب در اوقات مختلف سال متفاوت باشد.

  شگفتی آفرینش:

  از آنجایی که زمین به دور خورشید در مداری بیض یشکل حرکت می کند

  پس به نظر می رسد که زمانی به خورشید نزدیک و زمانی از آن دور شود.

  علی رغم این تفکر دانشمندان دریافتند که در ابتدای تیرماه فاصله زمین تا خورشید به بیشترین مقدارخود و در اول دی ماه به کمترین مقدار خود می رسد.

  آنها علت گرمای تیرماه و سرمای دی ماه را به زاویهٔ تابش نور خورشیدنسبت می دهند

  باد:

  باد یکی از عوامل تغییر چهرهٔ زمین به ویژه در نواحی خشک و بیابانی است.

  در بیابان ها بارندگی کم و پوشش گیاهی پراکنده و محدود است؛

  به همین جهت، سطح زمین بیشتر در معرض فرسایش باد قرار می گیرد

  ولی بیابان ها تنها قلمرو فعالیت باد نیست.

  باد در مناطق دیگر، از جمله مناطق قطبی، سواحل دریاها، نواحی کوهستانی و حتی در مناطق معتدل و مرطوب، در کنار سایر عوامل طبیعی فعال است.

  ذراتی که به وسیلهٔ بادها به حرکت درمی آیند شامل 2 بخش، بار بستری و بار معلق است.

  نکات آموزشی و فعالیت های پیشنهادی درس چهارم علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین

  برای نشان دادن تأثیر زاویهٔ تابش خورشید بر تغییرات دمای هوای نقاط مختلف زمین که باعث تشکیل فصل ها نیز می شود دانش آموزان فعالیت زیر را انجام می دهند.

  در یک اتاق تاریک چراغ قوه ای را به طور عمود بر کاغذ شطرنجی که روی میز قرار دارد می تابانیم

  از دانش آموزان می خواهیم تعداد مربع های منطقه روشن شده را بشمرند.

  سپس از همان فاصله، کمی چراغ را کج می کنیم تا نور به صورت مایل به کاغذ شطرنجی بتابد

  اکنون از دانش آموزان می خواهیم تعداد مربع های روشن را بشمرند. این کار را چند بار با زاوی ههای تابش متفاوت انجام دهند.

  سؤال های زیر را با آنها مطرح می کنیم:

  1 آیا نوری که در حالت های مختلف از چراغ قوه خارج می شود کم و زیاد م یگردد؟

  2 حالت های مختلف را از نظر تعداد مربع های منطقه روشن باهم مقایسه کنند.؟

  طراحی تحقیق:

  با راهنمایی معلم دانش آموزان حالت تابیدن نور چراغ قوه به صورت عمود را به نحوه تابش نور خورشید در فصل تابستان و تابیدن به صورت مایل را به فصل زمستان تعمیم دهند.

  با کمک اولیا پاسخ سؤالات زیر را بیابید.

  آیا در زمستان نور بیشتری به داخل اتاق م یرسد یا تابستان؟ چرا؟

  تابش مستقیم نور خورشید در زمستان به داخل اتاق بیشتر نفوذ م ینماید یا تابستان؟

  نتیجه گیری دانش آموزان :

  وقتی که نور به صورت مایل می تابد گرمای کمتری دارد و در حالت عمود گرمای بیشتری دارد.

  طول روزها در زمستان کوتاه و مقدار گرمایی که به زمین می رسد کمتر است و در تابستان برعکس می باشد.

  دانش آموزان از طریق اطلاعات جمع آوری شده و آزمایش های انجام شده به پیدایش فصل ها و ویژگی های آنها پی می برند.

  پس از اینکه دانش آموزان با کمک معلم بادنما (گلباد) درست کردند حتماً تعیین جهت باد به صورت عملی انجام شود.

  منبع مطلب : dabesto.ir

  فصل ۴

  فیزیک برای دانش آموزان - بهترین آموزش فیزیک را از ما بخواهید

  فیزیک برای دانش آموزان

  بهترین آموزش فیزیک را از ما بخواهید

  فصل ۴- نور + پاسخ پرسش ها

  فصل ۴- نور + پاسخ پرسش ها

   نور چیست؟نور صورتی از انرژی است که توسط اجسام داغ تابش می شود. نور چگونه منتشر می شود؟در یک محیط یکنواخت مثل هوا، نور در همه جهت ها به صورت خط راست منتشر می شود. دلیل حرکت مستقیم نور تشکیل سایه در پشت اجسام کدی است.

  برای دین مطلب به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

   نور چیست؟نور صورتی از انرژی است که توسط اجسام داغ تابش می شود. نور چگونه منتشر می شود؟در یک محیط یکنواخت مثل هوا، نور در همه جهت ها به صورت خط راست منتشر می شود. دلیل حرکت مستقیم نور تشکیل سایه در پشت اجسام کدی است.پاسخ دهید1:1- چرا از بیرون یک جعبه فلزی یا تخته ای، اشیای درون آن دیده نمی شود، اما درون یک ظرف شیشه ای از بیرون دیده می شود؟2- چند ماده شفاف و چند ماده غیر شفاف را که می شناسید نام ببرید.پاسخ 1: جعبه فلزی یا تخته ای اجسام کدر هستند و نمی توانند نور را از خود عبور دهند، اما ظرف شیشه ای جسم شفاف است و می تواند نور را از خود عبور دهد.پاسخ 2: شیشه، آب، نفت، هوا ماده های شفاف و فلز، چوب، قیر ماده های غیر شفاف یا کدر هستند. چشمه نور چیست؟محلی که از آنجا نور تابیده می شود، منبع یا چشمه نور می نامند. چشمه های نور چند نوعند؟دو نوع: چشمه نقطه ای - چشمه گسترده. چشمه نقطه ای نور چگونه است؟هرگاه منبع تابش نور به صورت روزنه ای کوچک باشد، آنرا چشمه نقطه ای نور می نامند. چشمه گسترده نور چگونه است؟هرگاه منبع تابش نور بزرگ باشد چشمه گسترده نور نامیده می شود. در واقع هر چشمه گسترده شامل تعداد زیادی چشمه نقطه ای است. مانند خورسید یا یک لامپ روشن.

  باریکه نور

   پرتو نور چیست و چگونه نشان داده می شود؟یک باریکه خیلی نازک نور را پرتو می نامند. پرتو نور توسط یک خط راست با پیکانی که جهت انتشار نور را نشان می دهد، نمایش داده می شود.

  جهت تابش نور

  وسیله های آزمایش: چراغ قوه - یک تکه مقوای نسبتاً ضخیم - پرگار - قیچی - تیغ - نوارچسب.

  ١- از مقوا دایره ای به اندازه ی سطح شیشه چراغ قوه ببرید.

  ٢- شکافی به عرض یک تا دو میلیمتر مطابق شکل (٤-٢-الف) بر روی مقوا ایجاد کنید.

  شکل ٤-٢

  ٣- مقوا را بر دهانه ی چراغ قوه طوری نصب کنید که آن را به طور کامل بپوشاند و از اطراف دهانه ، نور بیرون نیاید.

  ٤- در مکانی که خیلی روشن نباشد، چراغ قوه را مطابق شکل (٤-٢-ب) در لبه ی میز ، نگهدارید.

  ٥- چراغ قوه را روشن کنید، باریکه ی نور را بر سطح میز خواهید دید.

  جواب: ازمایش را مطابق دستور کار انجام می دهیم. مشاهده می شود باریکه نور به خط مستقیم حرکت می کند.

  ١- برای نشان دادن انتشار نور به خط راست آزمایشی را طراحی و اجرا کنید.

  ٢- گزارشی از کار خود را به کلاس ارائه دهید.

  جواب: مطابق شکل مقابل در وسط سه مقوا سوراخ های کوچکی ایجاد می کنیم و یک وجه آنها را طوری تا می کنیم که بتوانند بطور قائم بایستند. سپس شمعی را روشن می کنیم و مقوا هارا طوری در مقابل شمع پشت سر هم ردیف می کنیم که وقتی از طرف دیگر نگاه میکنیم. شمع روشن را ببینیم. در صورتیکه یکی از مقواها را اندکی جابجا کنیم دیگر شمع را نخواهیم دید. این آزمایش نشان می دهد کهنور به خط مستقیم حرکت می کند. سایه چگونه تشکیل می شود و بر چند نوع است؟

  هرگاه جسم کدری را در مقابل چشمه نوری قرار دهیم در پشت جسم فضای تاریکی پدید می آید که آنرا سایه می نامند. سایه به دو صورت توسط چشمه های نقطه ای و گسترده ایجاد می شود. در چشمه نقطه ای فقط سایه تشکیل می شود اما در چشمه گسترده علاوه بر سایه نیم سایه نیز ظاهر می شود.

  شکل ٤-٣- انتشار نور از چشمه ی نقطه ای به خط راست و وجود جسم کدر در مسیر نور، سبب تشکیل سایه در طرف دیگر جسم کدر شده است.

  با توجه به شکل ( 4-3) توضیح دهید:

  1) سایه چگونه تشکیل شده است؟

  2) اگر نور به خط راست منتشر نمی شد چه اتفاقی می افتاد؟

  پاسخ: 1) با توجه به اینکه نور به خط مستقیم حرکت می کند و نیز از اجسام کدر عبور نمی کند، هرگاه جسم کدری مقابل یک چشمه نور قرار گیرد، نور به قسمت پشت جسم نمی رسد و سایه ایجاد می شود.2) اگر نور به خط مستقیم حرکت نکند سایه تشکیل نمی شود و یا در صورت تشکیل مشابه جسم نخواهد بود. مشخصات سایه در چشمه نور نقطه ای نور کدامند؟

  منبع مطلب : physicsinfo.blogsky.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 4 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید