این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  کلمه مشترک خانه

  دسته بندی :
  1. نکس
  2. مطالب سایت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  کلمه مشترک خانه را از این سایت دریافت کنید.

  تکواژ « خانه» و عملکرد معنايي آن در ساخت واژه زبان فارسي

  در اين مقاله سعي بر آن است تا در قالب ساخت واژه زبان فارسي به ويژگيهاي معنايي عملکرد تکواژ « خانه» در قياس با ساير تکواژهاي مکان ساز (مثل « ستان») پرداخته شود. (1)

  تکواژ « خانه» و عملکرد معنايي آن در ساخت واژه زبان فارسي

  در اين مقاله سعي بر آن است تا در قالب ساخت واژه زبان فارسي به ويژگيهاي معنايي عملکرد تکواژ « خانه» در قياس با ساير تکواژهاي مکان ساز (مثل « ستان») پرداخته شود. (1) معمولاً در بررسي هاي ساخت واژه، چه در زبان

  تکواژ « خانه» و عملکرد معنايي آن در ساخت واژه زبان فارسي

  نويسنده: بهروز محمودي بختياري

  1- مقدمه

  در اين مقاله سعي بر آن است تا در قالب ساخت واژه زبان فارسي به ويژگيهاي معنايي عملکرد تکواژ « خانه» در قياس با ساير تکواژهاي مکان ساز (مثل « ستان») پرداخته شود. (1) معمولاً در بررسي هاي ساخت واژه، چه در زبان فارسي و چه در متون غير فارسي، عملکرد ساخت واژه درمحدوده خاص خود مورد بررسي قرار مي گيرد و کوشش مي شود تا به ويژگيهاي ساختي- نحوي تکواژها در همنشيني با يکديگر توجه گردد. مختصر حاضر با ديدي معنايي به عملکرد تکواژ « خانه» در ساخت واژه زبان فارسي مي پردازد و تلاشي مي کند تا ضمن معرفي و توصيف آن به عنوان يک پسوند، مشخص سازد که انتخاب تکواژها از روي محور جانشيني و فکندن آنها بر روي محور همنشيني زبان، به مجموعه اي از ملاکهاي معنايي نيز وابسته است. به بيان ديگر، گاه مي توان از طريق جانشيني برخي تکواژها، به صورتهايي با معاني نزديک ولي با بارهاي معنايي متفاوت دست يافت. براي دست يازيدن به اين مهم، ابتدا به مطالعاتي که در اين زمينه خاص صورت گرفته است پرداخته خواهد شد. سپس ويژگيهاي کاربردي تکواژ « خانه» در مقايسه با تکواژ مکان ساز « ستان» بررسي خواهد شد و درنهايت، سعي بر آن است تا به عملکرد اين تکواژ و پديد آوردن اختلاف در بار عاطفي واژه هاي ساخته شده پرداخته شود. رويکرد برگزيده براي اين پژوهش، بررسي همزماني است و بطور مشخص، گونه گفتاري زبان فارسي را شامل مي شود.

  2- مختصري پيرامون مطالعات گذشته

  در مورد پسوند بودن تکواژ « خانه» ميان دستور زبان سنتي توافق يکپارچه اي وجود ندارد. خانلري در تعريف پسوند گفته است: « اجزايي را که خود داراي معني مستقلي نيستند و جداگانه بکار نمي روند، اما کلمه تازه اي از کلمه ديگر مي سازند، جزء پيوند ناميم. جزء پيوند اگر پيش از کلمه ديگر واقع شود، « پيشوند» و اگر پس از کلمه ديگر واقع شود، « پسوند» است.» ( ک 2 ص 163)

  کشاني (ک 6ص2) نيز پس از ارائه تعريفهاي گوناگون از پسوند، آن را واجد چهار ويژگي بنيادي مي داند: 1- نداشتن معني 2- اتصال به آخر کلمه اي ديگر ( ريشه) 3- تصرف در معني ريشه 4- تغيير شکل يا حالت دستوري ريشه.

  با قبول چنين معيارهايي، پذيرش « خانه» به عنوان يک پسوند عملاً منتفي است، کما اينکه حسابي ( ک1)، وزين پور( ک10)، خانلري (ک2)، همايونفرخ ( ک 11)، و صادقي (ک4) نيز در نوشته هايشان آن را به عنوان پسوند نپذيرفته اند. از سوي ديگر افرادي چون شريعت ( ک3 ص425) « خانه» را به صورت « پساوند مکان که خودش هم مستقلاً معني دارد» معرفي کرده اند. مشکور ( ک8 ص298) نيز « خانه» را « پساوند» ي مي داند « که خود کلمه اي مستقل است که به آخر نامها افزايند.» در اين ميان به نظرات بينابيني هم بر مي خوريم. کشاني (ک6 ص 62)« خانه» را به عنوان يک « پسوند واره» پذيرفته است که « با اتصال به اسم اشخاص، اسم مصدر، اسم اشياء و گاهي نيز به کمک صفت، اسم مکانهاي گوناگون مي سازد.» او سپس به پنج مورد از کاربردهاي اين تکواژ اشاره مي کند، ولي از تغيير بار معنايي سخني به ميان نمي آورد. صمصامي ( ک 5ص 300) با احتياط به اين تکواژ پرداخته است. او در ذيل توضيحات خود از پسوند « خان»، به « خانه» مي پردازد و آن را از ريشه پهلوي xanak و از ريشه پارسي باستان Ahana به معناي « جا و محل» مشتق مي داند و مي گويد:« درکتاب دستور فارسي ذوالنور، « خانه» بنان پسوند مکان آورده شده، اما بهتر است که جزو پسوندها به شمار نيايد و تنها اسم شمرده شود.» آنچه در اين ميان مشترک است، عدم توجه اين نويسندگان به ويژگيهاي معنايي اين تکواژ است. به عبارت ديگر، هيچ تمايز معنايي خاصي ميان اين تکواژ و ساير تکواژهاي مکان ساز تاکنون مطرح نشده است. آنچه از اين پس خواهد آمد، به تعيين مقوله « خانه» و بررسي مشخصات معنايي آن مي پردازد.

  3- تکواژ « خانه» و محصولات واژگاني آن

  نگارنده با جستجو در فرهنگ معين (ک9) به 209 مورد از واژگاني برخورده است که از همنشيني با تکواژ « خانه» پديد آمده اند. البته آنچه دراين پژوهش کانون توجهات ما را تشکيل مي دهد، بررسي ترکيباتي است که در آن واژه پايه داراي مشخصه معنايي [+ انسان] باشد. به جفت واژه هاي زير توجه فرمائيد:

  ( فهرست شماره 1)

  همانگونه که در فهرست بالا مشاهده مي شود، پسوندهاي مکان سازي چون « ستان» ( پر بسامدترين پسوند مکان ساز)، « کده» و « گاه»، توانسته اند واژگان- تقريباً - هم معنايي با واژگان ساخته شده با « خانه» پديد آورند. آنچه در اين ميان باعث تفاوت ميان اين دو گروه شده است، اختلاف در بار عاطفي - و در نتيجه در کاربرد - واژگان است: بگونه اي که به نظر مي رسد بار عاطفي واژگان شامل تکواژ « خانه» از بار عاطفي واژگان ستون ديگر منفي تر باشد. پس مي توان چنين فرض کرد که صورتهاي [+انسان] در همنشيني با « خانه»، اسم مکانهايي با بار عاطفي منفي پديد مي آورند. در مقابل اين واژه ها، يا از واژگان بسيط استفاده مي شود و با تکواژهاي مکان ساز ديگر وارد عمل مي شوند. البته مي توان مواردي هم يافت که واژه داراي بار عاطفي منفي است و معادلي هم ندارد (« شيره کش خانه»)، و يا مواردي که واژه معادل، ساختي مشابه دارد (« مرده شور خانه» در برابر « غسالخانه»).

  نکته جالب توجه آن است که وقوع اين رخداد زباني، پديده جديدي نيست. بررسي هاي در زماني نيز صحت فرضيه ما را تاييد مي کنند. فهرست شماره 2 از واژگاني تشکيل شده است که در فارسي امروز ديگر به کار نمي روند و صورت تغيير يافته آنها امروزه رواج دارد. واژگان از فرهنگ معين استخراج شده اند.

  ( فهرست شماره 2)

  اين فهرست، دو واقعيت را براي ما آشکار مي کند: نخست آنکه « خانه» در همنشيني با تکواژهاي مجاورش، کل ساخت حاصل را داراي بار عاطفي منفي مي کند، و دوم آنکه اين تغيير مي تواند دليلي بر پسوند بودن - و درنتيجه دستوري بودن - تکواژ « خانه» در همنشيني با ريشه هاي [+ انسان] باشد.

  منبع مطلب : rasekhoon.net

  ترکیب کلمات : کلمه + خانه

  ترکیب کلمات : کلمه + خانه - جنبش انتظار مهدوی دانش آموزان دین دار

  جامدادی

  جنبش انتظار مهدوی دانش آموزان دین دار

  صفحه ي نخست | کانال روبیکا جامدادی | آرشيو مطالب | عناوين مطالب | کانال آپارات جامدادی | پروفايل مدير

  آخرين مطالب

  کانال روبیکا جامدادی

  ریاضی اول ابتدایی با فیلم

  نگارش اول ابتدایی با فیلم

  تدریس ریاضی پایه هشتم به صورت صفحه به صفحه با فیلم

  متن روان خوانی فارسی اول ابتدایی برای همه حروف الفبا

  تدریس ریاضی پایه پنجم با فیلم

  تدریس کتاب ریاضی پایه هشتم به صورت فیلم

  مجموعه کامل فیلم های علوم پایه دوم ابتدایی

  تدریس ریاضی پایه سوم با فیلم

  تدریس دروس پایه دوم با فیلم

  تدریس دروس پایه اول با فیلم

  تدریس عربی پایه هفتم با فیلم

  تدریس کتاب ریاضی پایه هفتم به صورت فیلم

  حل تمرین ریاضی پایه هفتم فصل چهارم با فیلم

  مجموعه کامل فیلم های علوم پایه اول ابتدایی

  پيوندهاي روزانه بهترین موسیقی ها مشرق نیوز موسسه مصاف ایرانیان سایت شبکه خبر

  موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

  ليست تمام پيوند ها نظر دهيد

  ترکیب کلمات : کلمه + خانه

  ترکیب کلمات : کلمه + خانه

  درس فارسی و نگارش پایه سوم ابتدایی

  کلماتی که به خانه ختم می شوند :

  میخانه – کتابخانه – آشپزخانه – بت خانه – سردخانه – آبدارخانه – کارخانه – دبیرخانه

  زرادخانه – غسال خانه – دیوانه خانه – مسافرخانه – اسلحه خانه – دفترخانه – نمازخانه

  داروخانه – گلخانه – وزارت خانه – رودخانه – زور خانه – قمارخانه – قهوه خانه – چاپارخانه

  مکتب خانه – چایخانه – سفره خانه – رصدخانه – یتیم خانه – سفارت خانه – سربازخانه

  هزینه استفاده صلوات برای امام زمان (عج) است.کانال تلگرامی جامدادی

  برچسب‌ها: کلمه هایی که آخرشان خانه است, کلمه هایی که آخرشان به خانه ختم می شود, ترکیب کلمات, ساخت کلمات جدید

  منتشر شده در تاريخ شنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط سرباز گمنام امام زمان (عج)

  درباره وبگاه

  بسم الله الرحمن الرحیم

  لا حول و لا قوه الا بالله

  مولای متقیان امام علی (ع) می فرمایند : ارزش هر کس چیزی است که نیکویش می داند.

  با سلام

  مطالب ساده و کاربردی و تجربیات تدریس و نمونه سوالات که داشتم را با شیوه ای ساده و کاربردی برای شما همکاران قرار می دهم.امیدوارم مورد پسند شما همکارانم عزیزم قرار بگیرد.

  خنک آن درد که یارم به عیادت به سر آید  / درد مندان به چنین درد نخواهند دوا را

  به امید ظهور اقا امام زمان (عج) صلواتی هدیه کنید.

  حسبنا الله و نعم الوکیل

  پروفايل مدير عناوين مطالب وبگاه بايگاني موضوعات کلاس اول کلاس دوم کلاس ششم

  مطالب عمومی دوره ابتدایی

  محتوای الکترونیکی آیات و احادیث اشعار ناب فارسی موسیقی کلاس سوم کلاس چهارم کلاس پنجم نرم افزارهای مفید خاطرات معلمی طنز مدرسه ضمن خدمت زبان انگلیسی پایه هفتم پایه هشتم آرشيو مطالب آبان ۱۴۰۱ مهر ۱۴۰۱ فروردین ۱۴۰۱ فروردین ۱۴۰۰ بهمن ۱۳۹۹ آذر ۱۳۹۹ آبان ۱۳۹۹ مهر ۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ فروردین ۱۳۹۹ اسفند ۱۳۹۸ تیر ۱۳۹۸ خرداد ۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ فروردین ۱۳۹۸ بهمن ۱۳۹۵ دی ۱۳۹۵ آذر ۱۳۹۵ شهریور ۱۳۹۵ مرداد ۱۳۹۵ تیر ۱۳۹۵ خرداد ۱۳۹۵ فروردین ۱۳۹۵ دی ۱۳۹۴ آذر ۱۳۹۴ دی ۱۳۹۳ دی ۱۳۹۲ ديگر موارد

  صفحه ي نخست| پست الکترونيک| آرشيو مطالب| عناوين مطالب| لينك rss| پروفايل مدير

  تمام حقوق متعلق به جامدادی مي باشد  |  كد نويسي و گرافيک : تم ديزاينر

  منبع مطلب : jamedadi.blogfa.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 3 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید